Z jakich powodów ZUS kontroluje osoby prowadzące działalność gospodarczą ?

W 2018 r. ZUS rozpoczął lawinowe kontrole działalności gospodarczych kobiet i mężczyzn, którzy nadal pobierają lub pobierali w latach wcześniejszych wysokie zasiłki chorobowe/macierzyńskie/opiekuńcze.

W zakresie przeprowadzanych kontroli ZUS weryfikuje:

1. Czy prowadzona działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy?

 

Działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu („zarobku”), rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami) tej działalności. Jednakże w tym zakresie znaczenie ma jednak również kryterium w postaci dążenia danego podmiotu do osiągnięcia zarobku (będącego zazwyczaj zyskiem) przez wykonywanie określonej działalności.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 roku, sygn. akt III AUa 681/17, stwierdza iż:

Nie jest więc konieczne faktyczne osiąganie dochodów z danej działalności, zwłaszcza że w dużej mierze zależy to od czynników niezależnych od osoby prowadzącej działalność. Co za tym idzie, to że dana działalność przynosi straty (zarówno przejściowo, jak i w dłuższych okresach) nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Należy bowiem liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty – zwłaszcza w początkowym okresie jej prowadzenia. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz ukierunkowany zamiar jego osiągnięcia (cel).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 marca 2018 roku, sygn. akt III AUa 762/17, wskazał natomiast że:

„dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami tej działalności. Brak przedmiotowej cechy przesądza, iż w danym przypadku nie można mówić o działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. W tym zakresie znaczenie ma też kryterium subiektywne w postaci dążenia danego podmiotu do osiągnięcia zarobku przez wykonywanie określonej działalności. Nie jest więc konieczne faktyczne osiąganie dochodów z danej działalności. Przynoszenie strat przez daną działalność nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Należy bowiem liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia”.

więcej o tym we wpisie:

http://wbrewzus.pl/fikcyjnosc-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-co-oznacza-ze-dzialalnosc-ma-charakter-zarobkowy/

2. Czy działalność gospodarcza była/jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły;

 

Ciągłość działalności gospodarczej należy wiązać z regularnie występującymi, powtarzającymi się i trwającymi czynnościami. Przeciwieństwem ciągłości działalności są czynności wykonywane okazjonalnie, jednorazowo, sporadycznie. Co istotne, to zamiar powtarzalności w odniesieniu do aktywności (działalności) decyduje o pozytywnym lub negatywnym zaistnieniu przesłanki ciągłości. Stan ciąży sam w sobie nie wyklucza ciągłości podjętej działalności, natomiast braku podstawowej cechy ciągłości działalności gospodarczej można dopatrzeć się w przypadku, gdy od początku wysoce wątpliwe będzie rozpoczęcie i prowadzenie działalności, a tę wątpliwość można wywieść ze stanu zdrowia osoby zgłaszającej się do ubezpieczenia społecznego, a przede wszystkim jej świadomości co do niemożliwości prowadzenia działalności.

Więcej we wpisie: http://wbrewzus.pl/fikcyjnosc-dzialalnosci-gospodarczej/

3. Czy działalność gospodarcza była faktycznie prowadzona przez osobę wpisaną do rejestru przedsiębiorców;

Powyższe dotyczy ustaleń sfery faktycznej, niemniej jednak coraz częściej widuję decyzje, które ustalają, iż dana osoba nie podlega ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na okoliczność, że działalność gospodarcza była faktycznie prowadzona przez inną osobę (np. męża). W takich sprawach należy odpowiednimi środkami dowodowymi wykazać, że osoba widniejąca w rejestrze przedsiębiorców faktycznie prowadziła firmę np. czy:

  • podejmowała decyzje związane z działalnością przedsiębiorstwa,
  • poszukiwała kontrahentów,
  • negocjowała umowy.

4. Czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy przy prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadało ustawowym warunkom.

W tym przedmiocie w najbliższym czasie opublikuję nowy artykuł.

Oczywiście powyższe przykłady nie wyczerpują zakresu wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych przez ZUS, należy mieć na uwadze, że każdy przypadek należy weryfikować indywidualnie i w zależności od zaistniałej sytuacji opracowywać linię argumentacji, dlatego ponownie zachęcam Państwa do weryfikowania negatywnych decyzji ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *