Co gdy rolnik nie opłacał składek na ubezpieczenie rolnicze?

O pracy w gospodarstwie rolnym na moim blogu pisałam już wielokrotnie, m. in w wpisach, pt.:

1. Praca w gospodarstwie rolnym, a brak składek;

2. Staż pracy, a prawa w gospodarstwie rolnym;

3. Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982r.;

4. Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy.

Taka ilość wpisów o wydałoby się dość oczywistym zagadnieniu spowodowana jest tym, iż ZUS odmawiając doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy wskazuje wiele różnych argumentów – w mojej ocenie w większości przypadków – chybionych argumentów.

Obecnie trafiła do mnie kolejna decyzja ZUS odmawiająca prawa do emerytury, której uzasadnienie brzmi:

„Zakład odmawia uwzględnienia do stażu, pracy na gospodarstwie rolnym od 01.07.1978r. do 30.06.1982 r., ponieważ brak dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników przez matkę Ubezpieczonej – xyz.”

Oczywiście od decyzji zostało złożone odwołanie z uwagi na całkowitą bezzasadność argumentacji ZUS.

Fakt nieodprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolnika, który prowadził gospodarstwo rolne, w którym pracował Ubezpieczony pozostaje bez znaczenia dla zaliczenia do okresu uprawniającego do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie uzależnia możliwości uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia od tego, czy rolnik opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne rolników.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 października 2013 r. (sygn. akt III AUa 179/13), który wskazał, że:

„przed dniem 1 stycznia 1983 r. nie istniał obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za domownika. Obowiązek ten przed dniem 1 stycznia 1983 r. dotyczył tylko rolnika, a wolą ustawodawcy wynikającą z treści art. 10 ust. 1 pkt 1-3 ustawy było odróżnienie formy prowadzenia gospodarstwa rolnego od pracy w nim. Stąd do zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym wymagane jest jedynie, aby praca ta była faktycznie wykonywana w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za pracującego w gospodarstwie rolnym domownika, jak również opłacanie składek za samego rolnika, dla zaliczenia osobie pracującej w gospodarstwie rolnym, nie będącej rolnikiem, okresu tej pracy jako uzupełniającego pozostaje bez znaczenia”. Formułując taki wniosek Sąd Apelacyjny w Krakowie powołał się na uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2006 r., I UK 73/06, LEX nr 950606 i z dnia 19 grudnia 2000 r., II UKN 155/00, OSNP 2002/16/394).

Fakt opłacania przez rolnika składek miałby znaczenie w sprawie dotyczącej uprawnień emerytalno – rentowych rolnika, natomiast nie ma żadnego wpływu na ocenę, czy Ubezpieczony wykonywał pracę w gospodarstwie rolnika i czy praca ta może zostać uznana za pracę w gospodarstwie rolnym. W takiej sprawie jak ta znaczenie ma natomiast to, że gospodarstwo rolne rzeczywiście istniało, miało konkretną powierzchnię, a Ubezpieczony w gospodarstwie tym wykonywał pracę w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, nie zaś to, czy rolnik opłacił składkę na ubezpieczenie społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *