Czy Komisja Lekarska ZUS może zmienić orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS na niekorzyść?

W przypadku ustalania prawa do licznych świadczeń z ZUS niezbędnym jest wydanie orzeczenia przez Lekarza Orzecznika ZUS. Gdy orzeczenie jest niekorzystne w terminie 14 dni możemy wnieść od niego sprzeciw do Komisji Lekarskiej (Więcej o sprzeciwie mogą Państwo przeczytać w artykule pt. sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, zaś wzór znajdą Państwo w artykule pt. sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – wzór
Otrzymuje wiele telefonów/maili z zapytaniem czy Komisja Lekarska ZUS może zmienić orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego.

Odpowiedź brzmi: NIE!

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS zgodnie z zakazem reformationis in peius nie może być mniej korzystne niż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w postępowaniu w sprawach o świadczenia, określone w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
Z art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, z kolei, zakaz reformationis in peius. Zgodnie z tym przepisem, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Zakaz ten ma charakter gwarancji procesowej polegającej na tym, że w postępowaniu wywołanym wniesieniem środka zaskarżenia organ odwoławczy nie zmieni zaskarżonego rozstrzygnięcia na niekorzyść strony wnoszącej taki środek, jeśli inne strony jednocześnie takiego środka prawnego nie wniosły.
Postępowanie przed komisją lekarską ZUS ma charakter postępowania administracyjnego, inicjowanego w chwili złożenia do organu rentowego wniosku o świadczenie. W konsekwencji, w postępowaniu, dotyczącym np. ustalenia istnienia niezdolności do pracy, czy ustalenia i wysokości uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony ma prawo wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika. Komisja lekarska ZUS orzeka, jako instancja odwoławcza i powinna rozpoznawać sprzeciw w granicach w nim określonych.
Tylko w przypadku zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w ramach wykonywania nadzoru przez Prezesa ZUS, możliwe jest czynienie ustaleń w kierunku na niekorzyść ubezpieczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *