Czy ZUS zapłaci odsetki po wygranej sprawie w Sądzie?

Pani Katarzyna wygrała sprawę z ZUS dotyczącą zasiłku chorobowego, która trwała kilka lat. ZUS po uprawomocnieniu się wyroku w końcu wypłacił należne świadczenie, jednakże bez odsetek. Pani Katarzyna zwróciła się do mojej Kancelarii z zapytaniem czy ma możliwość żądania od ZUS odsetek.

TAK!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest wypłacić zasiłek nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.
Dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego są – przede wszystkim – dowody stwierdzające czasową niezdolność do pracy, a zatem zaświadczenia lekarskie.
Jeżeli ZUS nie wypłacił zasiłku w terminie jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.
Przesłanką powstania obowiązku organu rentowego wypłaty odsetek jest więc opóźnienie tego organu w ustaleniu prawa do świadczenia pieniężnego lub wypłaty tego świadczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r. II UK 22/11).

Jak wskazuje się w orzecznictwie błędy organu rentowego rodzące jego odpowiedzialność w postaci zapłaty odsetek można zakwalifikować, jako błędy w wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu prawa oraz błędy w ustaleniach faktycznych, będące skutkiem naruszenia przepisów proceduralnych.

Przykładowo organ rentowy ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i w konsekwencji winien wypłacić odsetki w sytuacji wykazanie, że w przepisanym terminie organ rentowy dysponował materiałem umożliwiającym przyznanie świadczenia z uwzględnieniem jednakże tego, że organ rentowy w ramach swoich kompetencji i nałożonych obowiązków zobowiązany jest poczynić wszystkie możliwe ustalenia faktyczne i wyjaśnić wszystkie okoliczności konieczne do wydania decyzji.

Co należy zrobić, ażeby organ rentowy wypłacił odsetki?

Złożyć wniosek o wypłatę odsetek. W przypadku bezzasadnej odmowy, należy złożyć odwołanie do właściwego Sądu.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *