Emerytura kolejowa

 

Kolejowa emerytura przysługuje pracownikowi kolejowemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1.  osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, mężczyzn 60 lat;
  2. ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei.

Okresy równorzędne z okresami zatrudnienia na kolei, to okresy:

  1. pobierania – po ustaniu zatrudnienia na kolei w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie – zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego z tytułu tego zatrudnienia;
  2. pobierania renty chorobowej przyznanej przez właściwą kolejową jednostkę organizacyjną;
  3. wykonywania przed dniem 1 stycznia 1975 r. pracy w kolejowej jednostce organizacyjnej na podstawie umowy o naukę zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub odbycia wstępnego stażu pracy;
  4. zatrudnienia lub pełnienia funkcji z wyboru w związkach zawodowych w czasie bezpłatnego urlopu udzielonego pracownikowi na ten cel;
  5. zatrudnienia, jednak nie dłuższego niż 5 lat, licząc od ustania zatrudnienia na kolei, jeżeli zatrudnienie na kolei ustało wskutek:

a) przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia w resorcie komunikacji niebędącego zatrudnieniem na kolei,

b) przejścia z zatrudnienia na kolei do zatrudnienia w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

c) nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru,

d) przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia na kolejach użytku niepublicznego,

e) przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia w innych resortach w celu zorganizowania lub budowy transportu kolejowego;

6. zatrudnienia, jednak nie dłuższego niż 5 lat, w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu komunikacji niebędących kolejowymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli nastąpiła zmiana tego zatrudnienia na zatrudnienie na kolei i jeżeli okres 5 lat zatrudnienia w tych jednostkach nie podlega zaliczeniu na podstawie pkt 5 lit. a;

7. zatrudnienia w międzynarodowych organizacjach kolejowych i w zagranicznych placówkach kolejowych po oddelegowaniu do tego zatrudnienia z zatrudnienia na kolei;

8. wykonywania zatrudnienia za granicą przez specjalistów w czasie trwania stosunku pracy z kolejowąjednostką organizacyjną;

9. niewykonywania pracy na kolei, jeżeli za okresy te przysługuje wynagrodzenie w wyniku przywrócenia do pracy albo odszkodowanie;

10. zatrudnienia na kolejach innych państw, pod warunkiem że pracownik po tych okresach był zatrudniony na kolejach polskich.

Zawarty w ustawie o emeryturach i rentach  wykaz okresów równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei jest w zasadzie tożsamy z wykazem zamieszczonym dawnej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin z dnia 28 kwietnia 1983 r., obowiązującej do dnia 31 grudnia 1998r. Jeden tylko okres zatrudnienia obecnie został pominięty – okres przypadający po ustaniu zatrudnienia na kolei, nie dłuższy niż 5 lat, licząc od ustania zatrudnienia na kolei, jeśli zatrudnienie to ustało wskutek skierowania do pracy społeczno-politycznej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 roku, II UKN 490/00, przyjmuje się iż

„okresy zatrudnienia, od których uzależnione są szczególne uprawnienia emerytalne dla pracowników kolejowych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), ustalane są w stosunku do osoby, która osiągnęła wiek emerytalny po wejściu w życie tej ustawy, według zasad określonych w niej, a nie w przepisach obowiązujących w dacie wykonywania zatrudnień”.

W konsekwencji jako okresy zatrudnienia na kolei mogą być uwzględnione tylko te okresy składkowe i nieskładkowe, które są wymienione w art. 43, 44 i 45 ustawy emerytalnej.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *