Emerytura nauczycielska bez względu na wiek, a nierozwiązanie stosunku pracy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela:

nauczyciel urodzony po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku może przejść na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1. udowodni 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze (praca nauczyciela), lub 25 lat pracy w tym 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym jako nauczyciel do dnia 31 grudnia 2008 roku;

2. stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela

3. nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE na dochody budżetu państwa.

Jednym z najczęstszych powodów obok niespełnieniem przesłanki dotyczącej ogólnego stażu pracy (tutaj odsyłam do wpisów o pracy w gospodarstwie rolnym) jest nierozwiązanie stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę treść przepisu, moi Klienci często zadają pytanie: Czy w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy jest jakakolwiek szansa na wygranie sprawy?

W mojej ocenie jest!

Zgodnie z obowiązującą w sprawach z odwołania od decyzji ZUS zasadą legalizmu, Sąd bada legalność zaskarżonej decyzji na datę jej wydania. Reguła ta dopuszcza jednak wyjątki. Odstępstwo od zasady badania legalności decyzji na dzień jej wydania jest szczególnie uzasadnione w przypadku oceny prawa do świadczenia uzależnionego między innymi od warunku rozwiązania stosunku pracy, osiągnięcia wymaganego stażu pracy czy ukończenia wymaganego wieku (tak Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 roku, sygn. akt VIII U 1859/14).

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 235/11, OSNP Nr 7-8 z 2013 r. poz. 87) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie ma przeszkód, aby sąd ubezpieczeń społecznych przyznał prawo do emerytury z art. 184ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w razie spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy w trakcie postępowania sądowego, po stwierdzeniu spełnienia pozostałych przesłanek tego prawa. Odstępstwo od zasady badania legalności decyzji na dzień jej wydania jest szczególnie uzasadnione w przypadku oceny prawa do świadczenia uzależnionego między innymi od warunku rozwiązania stosunku pracy, np. na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela czy art. 184 u.e.r.f.u.s. Jeśli powyższe wymaganie zostanie spełnione po wydaniu decyzji – w trakcie postępowania odwoławczego przed sądem – nie ma przeszkód, aby sąd, stwierdziwszy spełnienie pozostałych przesłanek tego prawa, przyznał świadczenie.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 1998 roku, sygn. akt II UKN 555/97 wskazał, iż:

Sąd ocenia legalność decyzji rentowej według stanu rzeczy istniejącego w chwili jej wydania. Sąd jednakże może przyznać ubezpieczonemu świadczenie, jeżeli warunki je uzasadniające zostały spełnione po wydaniu zaskarżonej
decyzji.

W takim przypadku niezbędnym będzie rozwiązanie stosunku pracy przed terminem rozprawy i przedłożenie na rozprawie świadectwa pracy, które potwierdzi rozwiązanie stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *