Emerytury mundurowe

Emerytury mundurowe

Komu przysługuje emerytura mundurowa?

Emerytura mundurowa (inaczej zwana również emeryturą policyjną) przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby.

Emerytura mundurowa obejmuje funkcjonariuszy:

 •   Policji,
 •   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 •   Agencji Wywiadu,
 •   Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 •   Służby Wywiadu Wojskowego,
 •   Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 •   Straży Granicznej,
 •   Biura Ochrony Rządu,
 •   Państwowej Straży Pożarnej, oraz
 •   Służby Więziennej.

Jako równorzędne z w/w służbą traktuje się:

 1. okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, obecnie zlikwidowanych służbach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych.;
 2. służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
 3. okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;
 4. okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych.

Należy pamiętać, iż emerytura mundurowa nie należy się funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

 •   przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w    związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 •   za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej),
 •   wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

Co w wypadku zbiegu emerytury ZUS i emerytury mundurowej?

     Zasadą jest, iż w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS oraz emerytury mundurowej nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.  Osobie uprawnionej do pobierania obu świadczeń przysługuje świadczenie wyższe lub w razie złożenia wniosku może pobierać ona wybrane przez siebie świadczenie. Ustawodawca wprowadził wyraźny zakaz uwzględniania tożsamych okresów przy obliczaniu prawa do świadczenia z ZUS i świadczeń wypłacanych bezpośrednio z budżetu państwa. Oznacza to, iż jeżeli dany okres został zaliczony do 15 lat służby uprawniającej do przyznania emerytury mundurowej, brak jest podstaw do zaliczania tego okresu do lat potrzebnych zdobyciu świadczeń z ZUS.

 

Porady prawne Kraków

Tagi
Pokaż więcej

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

3 komenatrzy

 1. Przepisy stanowią, że brak prawa do zbiegu dotyczy tylko mundurowych przyjętych do służby przed rokiem 1999. Właśnie dlatego policjantom przyjętym do służby w latach 2-tysięcznych nie przyjmuje się wysługi emerytalnej okresów składkowych przypadających przed wstąpieniem do służby.

 2. Dlaczego głupi wpis dyskryminuje tych co rzetelnie przepracowali
  lata młodości dla ojczyzny pozbawiani są teraz doliczeń do emerytury ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close