Fikcyjność prowadzenia działalności gospodarczej, a jej zarobkowy charakter.

Tak, jak wspominałam w poprzednim wpisie, ilość spraw dotycząca fikcyjności prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jest bardzo duża. Częstym argumentem na podstawie, którego ZUS neguje fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest to, że w jego ocenie działalność gospodarcza nie ma charakteru zarobkowego.

CO NALEŻY ROZUMIEĆ PRZEZ CHARAKTER ZAROBKOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie o sygn. akt III AUa 350/16: „istnienie definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności użytego tam terminu „zarobkowa działalność” powoduje konieczność odwoływania się do rozumienia pojęcia „usługi świadczonej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” .

Zasadniczą cechą świadczeń będących usługami jest fakt pobierania przez usługodawcą za dane – wykonywane w ramach stosunku zobowiązaniowego – świadczenie świadczenia wzajemnego, występującego w postaci pieniężnej (odpłatność za usługę jest cechą istotną tej ostatniej). Pobierane przez usługodawcę opłaty powinny być przejawem realizacji założonego sobie uprzednio przez niego celu zarobkowego. Ów cel zarobkowy (przejawiający się między innymi, choć niewyłącznie, przez odpłatność wykonywanych świadczeń) pozwala uznać daną działalność za aktywność ekonomiczną (gospodarczą). Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku.

Za utrwalone w judykaturze należy uznać stanowisko, że nie jest konieczne faktyczne osiąganie dochodów z danej działalności. Przynoszenie strat przez daną działalność (zarówno przejściowo, jak i w dłuższych okresach) nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Należy bowiem liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *