Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Kontrola ZUS

Co kontroluje ZUS?

Kontrola Inspektorów ZUS może obejmować w szczególności:

 1. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych (dotyczy to osób “nielegalnie” prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników);
 2. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
 3. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu (zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne itd.);
 4. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 5. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
 6. dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Jakie są uprawnienia inspektora ZUS?

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

 1. badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;
 2. dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek;
 3. zabezpieczać zebrane dowody;
 4. żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego;
 5. legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 6. przesłuchiwać świadków;
 7. przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Do jakich czynności zobowiązane są osoby kontrolowane przez ZUS?

Płatnicy składek są zobowiązani:

 1. udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;
 2. udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek;
 3. sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu;
 4. zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;
 5. udzielać wyjaśnień kontrolującemu;
 6. przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia inspektor kontroli opisuje w protokole kontroli. Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w aktach kontroli, drugi zaś przekazuje się płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania.

W terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu płatnik może wnieść na piśmie zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnik informowany jest na piśmie. Zastrzeżenia powinny być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, czyli co do zasady w ciągu 14 dni. Jeżeli jednak do rozpatrzenia zastrzeżeń konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności, wtedy rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż miesiąc, chyba że sprawa należy do szczególnie skomplikowanych – wówczas powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez inspektora kontroli zamyka ten etap postępowania.

Ustalenia pokontrolne zawarte w protokole stanowią podstawę do wydania decyzji. Jeżeli płatnik nie zgadza się z dokonanymi w protokole ustaleniami, na podstawie których wydana została decyzja, może zaskarżyć decyzję do sądu, składając w terminie 1 miesiące od otrzymania odwołanie od decyzji zus do Sądu (odwołanie od decyzji ZUS – wzór).

Porady prawne Kraków

Tagi
Pokaż więcej

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close