Nienależnie pobrane świadczenie, a brak pouczenia lub błędne pouczenie.

Celem stwierdzenia, że doszło do pobrania nienależnego świadczenia przez ubezpieczonego koniecznym jest, aby osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania, natomiast, aby organ rentowy mógł skutecznie domagać się od ubezpieczonego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, musi wykazać, że był on prawidłowo pouczony o okolicznościach powodujących brak prawa do tego świadczenia.

Dlaczego postanowiłam stworzyć wpis o pouczeniach zawartych w decyzjach ZUS?

Konsekwencją braku pouczenia jest niemożność nałożenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, co istotne za równoznaczne z brakiem pouczenia należy uznać błędne pouczenie.

Jak powinno wyglądać pouczenie?

Nie ma wątpliwości, co do tego, iż to na organie rentowym spoczywa obowiązek pouczania, samo zaś pouczenie powinno być wyczerpujące, zawierające informację o obowiązujących w dniu pouczania zasadach zawieszalności i wstrzymaniu prawa do świadczeń.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 20 kwietnia 1995 roku, sygn. akt III Aur 110/95, wskazał, iż :

„pouczenie nie może być abstrakcyjne, obciążone brakiem konkretności, a szczególności nie może odnosić się do wszystkich możliwych hipotetycznych okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia, bowiem takie pouczenie nie może zostać uznane za należyte i rodzące obowiązek zwrotu świadczenia. Pouczenie musi być na tyle zrozumiałe, aby pobierający świadczenie mógł je odnieść do własnej sytuacji”.

W cytowanym wyroku wskazano, iż pouczenie zamieszczane standardowo w decyzjach organu rentowego, dotyczące wszystkich możliwych sytuacji nie może być w odniesieniu do konkretnego świadczenia uznane za należyte, w przypadku gdy przytacza jedynie przepisy ustawy bez próby ich wyjaśnienia. W sytuacjach szczególnych skuteczne pouczenie musi wyjść poza standardowy szablon.

Jeżeli pouczenia zawarte w decyzji nie można uznać za należyte, nie ma możliwości nałożenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Zapraszam również do lektury następujących wpisów:

Decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z ZUS 

Nowy dowód w sprawie ZUS

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *