Renta rodzinna z tytułu choroby zawodowej

Kto jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej zawodowej / wypadkowej ?

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Katalog osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej znajdziecie Państwo we wpisach pt: Renta rodzinna – dla kogo? oraz Renta rodzinna – komu tak naprawdę przysługuje?

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak wynika zatem z cytowanych  przepisów renta rodzinna przysługuje członkom rodziny po zmarłym renciście pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednakże warunkiem koniecznym do przyznania tegoż świadczenia jest to, aby zgon rencisty nastąpił wskutek choroby zawodowej.

Przez  pojęcie „wskutek” należy rozumieć związek między zgonem a chorobą zawodową ujmowany jako obiektywnie istniejące następstwo faktów i zależność tego rodzaju, że jeden poprzedza drugi i zdolny jest go wywołać. Nie jest zatem konieczne, żeby choroba zawodowa była wyłączną przyczyną zgonu, konieczne jest jednak, aby choroba zawodowa była przyczyną istotną.

Sąd Najwyższy wypowiedział się już w tym kierunku w wyroku z dnia 28 października 1978 r., II URN 27/78 (OSNC 1979 z.4, poz. 81) twierdząc, że:

„jeżeli zgon pracownika nastąpił wskutek różnych chorób, z których przynajmniej jedna była chorobą zawodową, to członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna, albowiem nie ma racjonalnych podstaw do przyjęcia wymagania, by choroba zawodowa zdolna była samoistnie spowodować zgon albo przyczynić się do zgonu w przeważającej mierze, a wymagane jest tylko to, by zgon był skutkiem również tej choroby”.

W sprawach przed Sądem dotyczących rent rodzinnych zawodowych przedmiot sporu stanowi uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy śmierć osoby bliskiej stanowiła konsekwencję wykrytej u niej choroby zawodowej. Celem wykazania, iż zgon osoby nastąpił w związku z chorobą zawodową, bardzo często konieczne jest powołanie zespołu biegłych specjalistów, którzy dopiero po sporządzeniu opinii łącznej, będą w stanie stwierdzić bezpośrednie, tudzież pośrednie przyczyny zgonu ubezpieczonego.

 

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *