Renta rolnicza

Renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym              (w przypadku rent rolniczych w odróżnieniu od rent z ZUS osoby uznane za częściowo niezdolne do pracy nie otrzymają świadczenia rentowego),
 2. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych poniżej, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,
 3. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej:
 • rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,
 • 2 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
 • 3 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
 • 4 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
 • 5 lat – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat;
 • wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, zalicza się również okresy:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r., więcej na ten temat we wpisie pt. Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy.
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (okresy składkowe i nieskładkowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W prawie ubezpieczeń funkcjonuje zasada braku możliwości wykorzystywania tych samych okresów dla uzyskania świadczeń z ZUS i KRUS. Dlatego jeżeli któryś z wymienionych wyżej okresów został wykorzystany dla uzyskania np. świadczenia rentowego z ZUS, nie ma możliwości ponownego jego wykorzystania przy ustalaniu świadczeń z ZUS (więcej na ten temat: Okresy uzupełniające staż pracy.)

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, wymagany jest tylko 1 dzień ubezpieczenia ! (dzień wypadku przy pracy lub dzień zachorowania na chorobę zawodową).

Niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym  musi powstać w okresie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Co oznacza że ktoś stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym?

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd oceniając niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym oceni specyfikę gospodarstwa pod kontem możliwości wykonywania w nim pracy. Należy pamiętać, iż rentę otrzyma tylko osoba nie mogąca wykonywać jakiejkolwiek pracy w tym gospodarstwie. W odwołaniach od decyzji KRUS odmawiających przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy bardzo ważne jest aby dokładnie scharakteryzować czynności niezbędne do wykonania w gospodarstwie rolnym, pozwoli to Sądowi na obiektywną ocenę zdolności konkretnej osoby do pracy. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.Całkowitą niezdolność do pracy wgospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Ważne:

Rencista uprawniony do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie traci prawa do tej renty, jeżeli podejmie działalność pozarolniczą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (ZUS).

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *