Renta w drodze wyjątku – brak niezbędnych środków utrzymania

W art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustawodawca przewidział dla ubezpieczonych oraz pozostałych po nich członków rodzin, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury lub renty na zasadach ogólnych możliwość przyznania tych świadczeń w drodze wyjątku.

Aby otrzymać świadczenie w drodze wyjątku niezbędnym jest spełnienie trzech przesłanek:

1) niespełnienie wymagań dających prawo do emerytury lub renty musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami (o szczególnych okolicznościach pisałam we wpisie pt: Emerytura lub renta w drodze wyjątku ).

2) ubiegający się o świadczenie nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek;

3) osoba ta nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Dzisiaj zajmę się omówieniem ostatniej z ww. przesłanek, a mianowicie, co należy rozumieć przez brak niezbędnych środków utrzymania.

Co oznacza brak niezbędnych środków utrzymania?

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, iż pojęcia „niezbędnych” środków utrzymania nie można utożsamiać z pojęciem „niewystarczających” środków (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA 4289/01, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z uwagi na fakt, iż brak niezbędnych środków utrzymania, jako przesłanka do przyznania świadczenia w drodze wyjątku, nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia tego kryterium należy, w sposób najbardziej obiektywny, oceniać posiadane przez Ubezpieczonych środki utrzymania na tle wysokości minimalnej emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

W chwili obecnej kwota najniższych emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1.000 zł brutto, czyli około 853 zł netto i to właśnie ta kwota powinny być wzięta pod uwagę przy dokonywaniu porównania.

Sądy Administracyjne stoją na stanowisku, iż przesłanka ta powinna być oceniana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb służących do zaspokojenia minimum egzystencji, dlatego też bardzo istotnym jest, aby we wniosku o przyznanie świadczenia zawarli Państwo szerokie uzasadnienie.

Przy wskazywaniu we wniosku środków, którymi Państwo dysponują proszę wskazać przychód (kwota brutto), jak i kwoty po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy (kwota netto) oraz przeliczyć dochód członków rodziny na jedną osobę w rodzinie.

Ponadto zalecam bardzo szczegółowo opisać wszelkie wydatki, które Państwo ponoszą, np.: opłaty za czynsz prąd, gaz, telefon, internet, wywóz śmieci, koszty zakupu leków, żywności, odzieży, środków czystości itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *