ZUS odbiera renty socjalne

W ostatnich miesiącach dostrzegłam pewną tendencję, coraz częściej o poradę pytają mnie osoby lub rodzice osób, którym ZUS odebrał wcześniej przyznaną rentę socjalną. Większość przypadków dotyczy wręcz absurdalnych sytuacji, gdzie ZUS stwierdza poprawę stanu zdrowia osoby, której obecna wiedza medyczna nie daje szans za wyzdrowienie.

Żeby zgłębić temat niezbędne będzie przytoczenie przepisów dotyczących renty socjalnej.

Otóż zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, świadczenie przysługuje:

  • osobie pełnoletniej uznanej za całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub okresowo jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Co oznacza, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy analizie pojęcia „całkowitej niezdolności do pracy” należy brać pod uwagę zarówno kryterium biologiczne (stan organizmu dotkniętego schorzeniami naruszającymi jego sprawność w stopniu powodującym całkowitą niezdolność do jakiejkolwiek pracy), jak i ekonomiczne (całkowita utrata zdolności do zarobkowania wykonywaniem jakiejkolwiek pracy). Osobą całkowicie niezdolną do pracy jest więc osoba, która spełniła obydwa te kryteria, a więc jest dotknięta upośledzeniem zarówno biologicznym, jak i ekonomicznym. Decydującą dla stwierdzenia niezdolności do pracy jest utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu przy braku rokowania odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Gdy więc biologiczny stan kalectwa lub choroba nie powodują naruszenia sprawności organizmu w stopniu mającym wpływ na zdolność do pracy dotychczas wykonywanej lub innej mieszczącej się w ramach posiadanych lub możliwych do uzyskania kwalifikacji, to brak jest podstaw do przyznania prawa do renty socjalnej.

W sprawach o przyznanie renty socjalnej prowadzonych przed Sądem, jedynym miarodajnym dowodem dla oceny sądowej zdolności ubezpieczonego do pracy w kontekście orzekania o prawie do renty socjalnej jest wynik badań lekarskich przeprowadzonych przez biegłych sądowych. Biegli sądowi to lekarze wpisani na listę biegłych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i cechy gwarantujące bezstronność i rzetelność opiniowania w sprawach sądowych.

Możliwość uznania całkowitej niezdolności do pracy jest wykluczona przy zachowaniu choćby ograniczonej zdolności, ale w normalnych warunkach, tj. na tzw. ogólnym rynku pracy. Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia ale w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu. Natomiast wyjaśnienie treści pojęcia „pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” wymaga uwzględnienia zarówno kwalifikacji formalnych (zakresu i rodzaju przygotowania zawodowego udokumentowanego świadectwami, dyplomami, zaświadczeniami), jak i kwalifikacji rzeczywistych, czyli wiedzy i umiejętności faktycznych, wynikających ze zdobytego doświadczenia zawodowego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2002 roku, sygn. akt II UKN 709/00, czytamy iż:

„Wykonywanie przez osobę całkowicie niezdolną zatrudnienia pomimo istnienia tej niezdolności, w żadnym wypadku nie uniemożliwia mu prawa ubiegania się o przyznanie renty”.

Jak łatwo dostrzec w niektórych sprawach ZUS odmawiając przyznania prawa do renty socjalnej w jawny sposób nie uwzględnia obecnego orzecznictwa sądów, dlatego kolejny raz zachęcam Państwa do weryfikacji negatywnych decyzji oraz wnoszenia odwołania od decyzji ZUS.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *