Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
SkładkiZasiłki

Wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

W ostatnim wpisie pt. “Składka chorobowa zapłacona po terminie” opisywałam, co należy zrobić w przypadku niezapłacenia w terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  – złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Tak jak wspominałam poprzednio, to od ZUSu zależy, czy zgoda na opłacenie składki po terminie zostanie wyrażona, czy też nie.

Czym w takim razie kieruje się ZUS, decydując o uwzględnieniu, czy tez nie ww. wniosku?

Ustawodawca nie określił przesłanki „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie, co jednak nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nieskrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie owej zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów.

W orzecznictwie wskazuje się, że pomimo faktu, że przesłanki wyrażenia przez organ rentowy zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie nie zostały określone przez ustawodawcę, jednak oczywistym jest, iż stanowią je okoliczności związane z przebiegiem samego ubezpieczenia i przyczynami uchybienia owego terminu.

Instytucja „wyrażania zgody” nie powinien być traktowany z nadmiernym rygoryzmem, w tym znaczeniu że niejako automatycznie prowadzić do wyłączenia z ubezpieczenia, bez względu na okoliczności (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia z dnia 22.07.2015 r., III AUa 387/15, LEX nr 1770999).

Ponadto przepis ten nie wymaga, aby dany przypadek był wyjątkowy i szczególnie uzasadniony, a przez przypadek uzasadniony rozumieć należy taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego składka nie została należycie opłacona (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21.04.2015 r., III AUa 943/14):

Przepisy nie uzależniają też udzielenia zgody na opłacenie składek po terminie od braku winy po stronie ubezpieczonego, wymaganym jest jedynie, aby zaistniał przypadek “uzasadniony”, czyli taki, który obiektywnie uzasadnia opóźnienie i tłumaczy z jakich powodów składka nie została uiszczona w terminie.

Jako przyczynę uzasadniającą wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie w orzecznictwie wskazuje się:

  1. chorobę ubezpieczonego;
  2. nagły wyjazd;
  3. brak pieniędzy wywołany czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego;
  4. siłę wyższą;
  5. wypadek losowy;
  6. inne okoliczności, które obiektywnie wskazują, że zapłata składek w terminie była niemożliwa, a niemożliwość zapłacenia składek w terminie nie była spowodowana tylko zaniedbaniem ubezpieczonego.

Co ważne w przypadku kobiety w ciąży wykładnia art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej powinna uwzględniać wynikającą z art. 71 ust. 2 Konstytucji RP szczególną ochronę matki przed i po urodzeniu dziecka (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2016 r., I UK 35/15).

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close