Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

ZUS odmawia zwolnień ze składek ze względu na brak dominującego PKD (Tarcza Antykryzysowa)

Pandemia COVID-19 trwa już ponad rok, niemniej jednak obecnie zakres wsparć przedsiębiorców przez państwo jest znacznie ograniczony i uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności – głównym kryterium wsparcia jest rodzaj przeważającej działalności, który ZUS weryfikuje na podstawie rejestru REGON.

Do naszej Kancelarii obecnie trafia szereg poszkodowanych, którym ZUS odmawia wsparcia czego powodem jest brak wskazania jako przeważającej działalności w rejestrze REGON odpowiedniego kodu PKD.

Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności o kodzie PKD wskazanym przez ustawodawcę to nie budzi wątpliwości, iż wsparcie mu się nie należy, problemem jest natomiast sytuacja, kiedy przedsiębiorca w rzeczywistości prowadzi jako działalność przeważającą działalność wskazaną w rozporządzeniu czy ustawie, niemniej nie zostało to ujawnione w odpowiednim rejestrze (REGON, KRS czy CEIDG)

Czy w takim przypadku rzeczywiście ZUS ma prawo odmówić wsparcia?

W naszej ocenie NIE.

Tarcze Antykryzysowe przewidują zwolnienie z obowiązku opłacania składek m. in. dla płatnika składek prowadzącego działalność oznaczoną m.in. kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności na konkretny dzień (Tarcza 8.0 przewiduje 30 listopada 2020 roku).

Powyższe w praktyce oznacza, że warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składek jest faktyczneprowadzenie działalności oznaczonej odpowiednim kodem jako przeważającej, zaś oceny spełniania tego warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON, przy czym nie jest to kryterium wyłączne do oceny spełniania warunku, a wobec tego ujawnienie działalności oznaczonej odpowiednim kodem jako działalności przeważającej w rejestrze  nie jest warunkiem uzyskania zwolnienia, a bardziej kryterium na podstawie którego można dokonać szybkiej weryfikacji spełnienia przesłanek.

Wobec powyższego istnieje możliwość wykazywania w toku postępowania, ze pomimo braku wpisu w odpowiednim rejestrze działalnością przeważającą danego płatnika jest działalność uprawniającą do ulgi otrzymać pomoc pomimo braku wpisu kodu PKD w rejestrze!

W powyższym zakresie zostały wydane już pierwsze wyroki, gdzie WSA stwierdzają, że wpis w rejestrze nie ma charakteru pewnego, tj. korzysta z domniemania prawdziwości, jednak jest ono wzruszalne, a zatem nie można takiego wpisu traktować jako gwarancji, że podmiot wnioskujący o ulgę na pewno spełnia wymóg ustawowy, co uzasadniałoby wyłączność takiego dowodu i przesądzało o prawidłowości postępowania organu. Zwłaszcza, że istnieje inna możliwość wykazania spełnienia wymaganego warunku.

WSA zauważają, że wpis w rejestrze, jako jedyny sposób weryfikacji spełnienia kryterium przyznania ulgi, nie wypełnia również swojej funkcji jako “uproszczenie” procedur. Nie ulega wątpliwości, że uproszczenie procedur ma ułatwić skorzystanie ze wsparcia (w tym skrócenie procedury), do czego jednak ww. sposób weryfikacji, w sprawie nie prowadzi. Wpis w odpowiedniej rubryce rejestru jako jedyny warunek spełnienia wymogu, de facto powoduje wykluczenie ze wsparcia podmiotów, które w warstwie merytorycznej warunek do przyznania ulgi spełniają (prowadzą na dzień złożenia wniosku przeważającą działalność według podanych PKD), a jedynie nie spełniają warstwy formalnej (uchybiły obwiązkom statystycznym).

Czym jest przeważająca działalność gospodarcza?

Brak jest definicji ustawowej pojęcia “przeważającej działalności gospodarczej”, niemniej rodzaj przeważającej działalności ustala się odpowiednio, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, których celem jest osiągnięcie zysku, zakładów działalności gospodarczej, stowarzyszeń organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów – na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących.

Podsumowując w naszej ocenie warto odwoływać się od niekorzystnych decyzji w zakresie ulg gwarantowanych przez Tarcze Antykryzysowe. Proszę również pamiętać, że przy wykładni przepisów Tarcz Antykryzysowych nie można tracić z pola widzenia celu w jakim zostały do systemu wprowadzone tj.  mają one stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa.

Tarcza Antykryzysowa ma stanowić reakcję na negatywne skutki epidemii COVID-19 i ma stanowić realne – rzeczywiste wsparcie dla podmiotów, które skutki epidemii – COVID-19 faktycznie ponoszą.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close