Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Czy praca z wykazu C uprawnia do przyznania emerytury pomostowej lub rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych

W tym tygodniu moja kancelaria przygotowywała ciekawe odwołanie od decyzji ZUS. ZUS odmówił klientowi przyznania prawa od rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych z uwagi na wpis w treści świadectwa pracy z którego wynikało, że  klient wykonywał prace ujęte w wykazie C załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zdaniem ZUS takie prace nie mogą zostać wliczone do stażu pracy w warunkach szkodliwych.

Czy ZUS ma racje?

Prace w szczególnych warunkach – zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o emeryturach pomostowych – to prace związane z czynnikami ryzyka wymienionymi w art. 3 ust 2 ustawy, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się osoby zatrudnione przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Przy ustalaniu 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganego do obliczenia rekompensaty stosuje się analogiczne zasady jak przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania tej pracy. Niezbędne jest, aby praca w szczególnych warunkach była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. Przy ustalaniu okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie na wypadek choroby lub macierzyństwa.

Do obliczenia rekompensaty uwzględnia się przede wszystkim okresy pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Omawiany akt wykonawczy Rady Ministrów został zmieniony z dniem 7 czerwca 1996 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 roku, które skreśliło wykaz C, który zawierał katalog zatytułowany „Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej”, wyliczenie te zawierało trzy działy, w których rada ministrów wymieniła szereg stanowisk, które uznawano za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dodatkowo nowelizacja doprowadziła do skreślenia całego rozdziału 3 rozporządzenia z 18 lutego 1983 roku, czyli paragrafów: 16, 17 i 18, które były podstawą do uzyskania zwiększenia emerytury o określony procent, w przypadku osób, które wykonywały przez odpowiednio długi okres pracę wskazaną w wykazie C.

Omawiana wyżej nowelizacja spowodowała wiele problemów interpretacyjnych. Oczywistością jest, iż wykonywanie pracy wskazanej w wykazie C nie stanowi przesłanki do uzyskania wcześniejszej emerytury.

Zmiana rozporządzenia z 1996 roku doprowadziła do wielu błędnych interpretacji przepisów. Wielu pracodawców przez lata nie zwracało uwagi na nowelizację aktu wykonawczego i przez niedopatrzenie stwierdzało w świadectwach pracy wystawianych po 1996 roku, że pracownicy wykonywali pracę w szczególnych warunkach na stanowisku określonym w wykazie C, który był już od wielu lat wykreślony z ustawy. W wyniku tego przeoczenia organy rentowe często błędnie, w sposób automatyczny uznawały, iż osoba, która w świadectwie pracy miała wyszczególnione stanowisko z wykazu C jest nieuprawniona do uzyskania świadczeń z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdyż wykaz ten jest od niemalże 30 lat wykreślony z rozporządzenia.

W ten sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomija bardzo istotny fakt, iż świadectwo pracy może posiadać błędne oznaczenie wykazu, a stanowisko, które zajmowała osoba ubiegająca się o świadczenie jest w rzeczywistości zawarte w wykazie A lub B, które dają prawo do uzyskania świadczenia z tytułu pracy w szkodliwych warunkach lub o szczególnym charakterze.W związku z częstymi błędnymi decyzjami organów rentowych, kwestia ta była często przedmiotem sporów sądowych. Przez lata w wielu wyrokach Sądów Okręgowych i Apelacyjnych utrwaliła się praktyka rozstrzygania takich sporów na korzyść osób odwołujących się od decyzji odmownych ZUS. Sądy podkreślają, iż organy rentowe nie powinny opierać swoich rozstrzygnięć tylko na danych zawartych w dokumentach, lecz wskazane jest aby wnikliwie zbadały sprawę.

Dlatego w razie otrzymania decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia, koniecznie skonsultuj jej treść z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ZUS. Wnosząc właściwie zredagowane odwołanie od decyzji ZUS możesz liczyć na zmianę krzywdzącej decyzji przez Sąd.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Od 1.01.1979 do. 24 03 1984 pracowałem w kopalni pod ziemią, czy ZUS powinien mi to psze liczyć jako 1.8 i jak to ma się do kapitału poczatkowego,
    Od października 1976 do października 1978 byłem w wojsku, ZUS mi nie doliczył tego jako lata składkowe czy miał rację, chciałbym zaznaczyć że wróciłem do zakładu pracy z którego poszlem do wojska / w zakładzie pracowałem jako elektryk / a więc w warunkach szczególnych więc i wojsko też powinni mi policzyć jako warunki szczególne, a wogole co te warunki szczególne dają, wydłużają staż czy może to jakieś większe pieniazki. Proszę o odpowiedź i z góry dziekuje
    Z powazaniem
    Malinowski Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close