Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaRenta z tytułu niezdolności do pracy

Czy renta wlicza się do emerytury?

Renta i emerytura to dwa różne świadczenia w systemie ubezpieczeń społecznych, choć mają pewne wspólne elementy.

1. **Renta z tytułu niezdolności do pracy**: Jest przyznawana osobom, które z powodu choroby lub innej przyczyny straciły zdolność do pracy zarobkowej. Poza stwierdzeniem istnienia niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy obwarowane jest koniecznością spełnienia innych przesłanek, jak: data powstania niezdolności do pracy oraz ilość posiadanych okresów składkowych i nieskładkowych w 10-leciu przed powstaniem niezdolności do pracy lub w 10-leciu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

2. **Emerytura**: Jest przyznawana po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego oraz po spełnieniu wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Przy obliczaniu emerytury brane są pod uwagę składki zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Możliwość doliczenia okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy do stażu emerytalnego przewidziana jest wyłącznie dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy. Odzyskanie zdolności do pracy ma miejsce zarówno wtedy, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS orzekły zdolność do pracy, jak również wówczas, gdy pobierana była renta okresowa, a po upływie okresu, na jaki została przyznana, świadczeniobiorca nie zgłosił wniosku o przedłużenie uprawnień do kontynuowania pobierania świadczenia rentowego.

Niestety nie ma możliwości uwzględnienia okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w przypadku ubiegania się o emeryturę w wieku obniżonym, bez względu na wiek oraz przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W jaki sposób ZUS dolicza do stażu pracy okresy pobierania renty?

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, tzn. gdy okresy składkowe, nieskładkowe oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub odprowadzania składek KRUS są krótsze od okresu potrzebnego do przyznania emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, a jeżeli wymiar tych okresów jest niewystarczający do przyznania emerytury – okresy “rolne”. Jeżeli w dalszym ciągu suma tych okresów jest niewystarczająca, uwzględnieniu podlegają okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Za rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą z Funduszu uważa się rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym rentę szkoleniową), a także rentę przyznaną na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1999 r. Za rentę uważa się także rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Nie uwzględnia się natomiast okresu pobierania renty przysługującej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, ustawy o kombatantach, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych.

Uwaga!

Okresu pobierania renty nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości emerytury.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close