Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Czy rozwiązanie stosunku pracy ma wpływ na prawo do emerytury?

Zgodnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:  prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przykład:

Pan Jan jest zatrudniony w X Sp. z o.o. od 1999 roku do chwili obecnej i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie w wysokości 1.600 złotych, w dniu 30 maja 2017 roku nabył prawo do emerytury. Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy, bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

Po rozwiązaniu stosunku pracy należy złożyć wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia wraz z świadectwem pracy. W takim wypadku ZUS dokona wypłaty świadczenia od miesiąca, w którym ustała przyczyna zawieszenia, jednakże nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ażeby nie doszło do zawieszenia prawa do emerytury, należy rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą przed nabyciem prawa do emerytury, ewentualnie po jego nabyciu. Jeżeli emeryt ma zamiar kontynuować zatrudnienie ma prawo nawiązać stosunek pracy ponownie, wystarczająca jest nawet 1-dniowa przerwa w zatrudnieniu.

Przykład:

Pan Jan był zatrudniony w X Sp. z o.o. do dnia 1 maja 2017 roku, w dniu 30 maja 2017 nabył prawo do emerytur. W dniu 1 czerwca 2017 roku Pan Jan ponownie zatrudnił się w X Sp. z o.o. i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie w kwocie 1.600 złotych. Pan Jan w chwili obecnej otrzymuje emeryturę i wynagrodzenie.

Co w przypadku, gdy bezpośrednio przez nabyciem prawa do emerytury pozostajemy w kilku stosunkach pracy?

W takim przypadku, ażeby prawo do emerytury nie uległo zawieszeniu koniecznym jest rozwiązanie wszystkich stosunków pracy.

WAŻNE:

  1. Nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracodawcą po 1 dniu przerwy powoduje podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia.
  2. W sytuacji, gdy ubezpieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny, emeryturę wypłaca się w pełnej wysokości bez względu na uzyskiwany przychód.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close