Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Czy rozwiązywać stosunek pracy przechodząc na emeryturę?

Dzisiejszy wpis dedykowany jest wszystkim osobom mającym wątpliwości czy rozwiązać stosunek pracy w momencie przechodzenie na emeryturę powszechną lub wcześniejszą. Pytania są powieleniem tych, które zadają moi klienci.

Zgodnie z art. 103a ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podjęcie przez ZUS wypłaty emerytury zależy od tego, czy została rozwiązana umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Dopóki pracownik nie rozwiąże stosunku pracy, nie otrzyma emerytury.

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy?

Stosunek pracy może zostać rozwiązany w każdy prawnie dopuszczalny sposób, np. na podstawie porozumienia Stron, jak również poprzez wypowiedzenie. Najkorzystniejszą metodą będzie rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, bowiem nie musimy oczekiwać na upływ okresu wypowiedzenia. Pamiętajmy, że ta droga wymaga złożenia zgodnego oświadczenia woli zarówno przez pracownika, jaki i pracodawcę, poprzedzona powinna zatem zostać wcześniejszym ustaleniem z zakładem pracy.

Czy należy rozwiązać stosunek pracy u pracodawcy w krajach Unii Europejskiej?

 

TAK! Stosunek pracy zawarty w krajach Unii Europejskiej należy traktować jak stosunek pracy w Polsce, dlatego też ażeby podjąć wypłatę emerytury należy taki stosunek pracy rozwiązać.

Jaki dokumentu należy przesłać do ZUS, ażeby udowodnić rozwiązanie stosunku pracy?

 

Dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy w Polsce jest świadectwo pracy, które należy dostarczyć do ZUS (drogą pocztową lub osobiście).
Dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy z zagranicznym pracodawcą jest zaświadczenie wydane przez tego pracodawcę, które nie musi być przetłumaczone na język polski.

Czy można ponownie nawiązać stosunek pracy z tym samym pracodawcą?

 

TAK! Można ponownie nawiązać stosunek pracy z pracodawcą na rzecz którego emeryt wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Wystarczającym jest, ażeby pomiędzy ustaniem jednego stosunku pracy a nawiązaniem kolejnego występowała przerwa co najmniej jednodniowa.

Czy po ponownym nawiązaniu stosunku pracy istnieją jakieś limity dotyczące osiąganego przychodu?

 

Osoba pobierająca emeryturę z uwagi na osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, może osiągać przychód z tytułu zatrudnienia bez ograniczeń. Zawieszenie lub zmniejszenie wypłaty emerytury dotyczy osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, np. osób pobierających emeryturę pomostową lub wcześniejszą i wynoszą:

a) 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty

b) 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Czy mogę rozwiązać stosunek pracy po kilku miesiącach od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego?

 

TAK! W przypadku nierozwiązania stosunku pracy emerytura zostanie zawieszona niemniej jednak po jego rozwiązaniu, ZUS wznowi wypłatę od miesiąca w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Czy niepowiadomienie ZUS o rozwiązaniu stosunku pracy ma wpływ na wypłatę emerytury?

 

TAK! Celem podjęcia wypłaty niezbędnym jest powiadomienie ZUS o rozwiązaniu stosunku pracy i przesłaniu świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Brak tych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty emerytury, niezależnie od tego czy doszło do rozwiązaniu stosunku pracy, czy też nie.

Czy jeśli jestem zatrudniony u kilku pracodawców wystarczającym jest rozwiązanie stosunku pracy z jednym z nich?

 

NIE! Jeżeli jesteś jednocześnie zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy ZUS podejmie wypłatę emerytury dopiero po rozwiązaniu stosunków pracy ze wszystkimi pracodawcami.

Czy koniecznym jest rozwiązanie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej?

 

NIE! Warunkiem podjęcia wypłaty jest rozwiązanie stosunku pracy, dlatego też emeryt nie musi rozwiązywać umów zlecenia, umów o dzieło czy też zakończyć prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy do podjęcia wypłaty emerytury koniecznym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

 

NIE! Do podjęcia wypłaty emerytury nie jest konieczna rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close