Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Czy urlop dewizowy podlega zaliczeniu do stażu pracy ?

W związku z faktem, iż o emerytury w wieku obniżonym występują coraz młodsze metryki, problemem staje się spełnienie przesłanki posiadania 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych na dzień 31 grudnia 1998r.

Czasami kandydatowi na emeryta brakuje kilku dni lub kilku miesięcy do osiągnięcia 25 – letniego okresu, wtedy przed Sądem rozpoczyna się batalia o każdy dzień zatrudnienia.

Czy okresy tzw. urlopów dewizowych podlegają zaliczeniu do stażu pracy jako okresy składkowe lub nieskładkowe?

Wątpliwość ta została ostatecznie rozwiązana dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego z dnia 09 października 2013r., sygn. akt: I UK 108/13, zgodnie z którym czytamy, iż:

“Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze równym liczbie nieudzielonych w czasie zatrudnienia za granicą dni wolnych od pracy, przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (t.j. Dz. U. Nr 44, poz. 259), nie stanowi okresu składkowego przewidzianego w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a u.e.r.f.u.s.”

W cytowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, iż po zakończeniu zatrudnienia na kontrakcie, pracownik nie mógł korzystać już z urlopu wypoczynkowego, bo ten można uzyskać tylko w okresie zatrudnienia przez jednostkę kierującą.  Nie stanowi urlopu wypoczynkowego okres, za który pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny.  Granicą czasową wykorzystania urlopu w naturze jest zakończenie pracy za granicą. Innymi słowy w czasie urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy pracownik nie ma już urlopu wypoczynkowego w naturze, jeżeli nie wykorzystał go przed zakończeniem pracy za granicą. Nie otrzymuje wynagrodzenia urlopowego, lecz ekwiwalent pieniężny. Urlop wypoczynkowy w naturze, z prawem do wynagrodzenia urlopowego, czyli traktowany jako okres składkowy, pracownik mógł wykorzystać tylko w czasie zatrudnienia. Po zakończeniu pracy za granicą i powrocie do kraju pracownik mógł otrzymać jedynie ekwiwalent pieniężny obliczony jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Nie był to więc czas urlopu wypoczynkowego, a tylko czas urlopu bezpłatnego, gdyż w takiej sytuacji urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy ulegał przedłużeniu. kierującą.

Czy urlop dewizowy podlega zaliczeniu do stażu pracy w warunkach szczególnych?

Z tym pytaniem ostatecznie rozprawił się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2011 r. sygn. akt: I UK 127/11, zgodnie z treścią którego:

“Urlopu bezpłatnego, udzielonego w związku ze skierowaniem do pracy za granicą, nie wlicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych wykonywanej u macierzystego pracodawcy, uprawniającego do emerytury w obniżonym wieku na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Podsumowując:  Niestety okresy urlopów dewizowych nie stanowią okresów składkowych, nieskładkowych lub pracy w warunkach szkodliwych.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close