Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

CZY ZUS SAM ZMIENIA SWOJE DECYZJE?

Postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz praw z nimi związanych mają charakter hybrydowy, co oznacza, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, z uwagi na fakt, iż jest rozpoznawane przez sąd powszechny.

Powyższe w praktyce oznacza, iż odwołanie od decyzji wnosimy do Sądu, jednakże za pośrednictwem ZUS, co ma na celu umożliwienie organowi skorzystania z tzw. trybu samokontroli i zmianę decyzji bez przekazywania sprawy do Sądu.

Czy zdarza się, że ZUS zmienia swoje decyzję po wniesieniu odwołania i nie przekazuje ich do Sądu?

 

Oczywiście, że tak, czego dowodem są trzy ostatnie decyzje, które dotyczyły naszych klientów.

Pierwsza sprawa dotyczyła odmowy przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

W uzasadnieniu pierwotnej decyzji ZUS wskazano, że z posiadanej przez ZUS dokumentacji wynika, że nasza Klientka urodziła dziecko kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia, które w ocenie ZUS ustało z innych przyczyn niż ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Były pracodawca naszej Klientki rozwiązał umowy z wszystkimi pracownikami na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z likwidacją zakładu pracy, niemniej nie ogłosił formalnie likwidacji, co stanowiło dla ZUS podstawę do odmowy wypłaty zasiłku.

Od decyzji złożyliśmy odwołanie ze stosowną argumentacją, co skłoniło ZUS do refleksji, uchylenia pierwotnej decyzji i przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Kolejna sprawa dotyczyła Klientki, która od lat prowadzi działalność i w ostatnim czasie rozpoczęła korzystanie z Małego ZUS Plus. W trakcie korzystania z ulgi nasza Klientka zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy ZUS wszczął postępowanie wyjaśniające w zakresie prawidłowości deklarowanych składek i wydał decyzję, w której stwierdził, iż podstawa wymiaru składek naszej Klientki podlegającej ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu wynosi na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od 10-12/2020 – 3.136,20 złotych, zaś za 01/2020 – 3.155,40 złotych.

W wyniku złożonego odwołania Klienta otrzymała informacje o uchyleniu decyzji z uwagi na nieprawidłowo zastosowaną wykładnie art. 18c ust 1 i 2 ustawy systemowej, podzielając naszą argumentację o której pisaliśmy we wpisie KOD 0590 (Mały ZUS Plus). ZUS przeliczył należne świadczenia i wypłacił zasiłki.

Trzecia sprawa dotyczyła pozorności zawartej umowy zlecenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, w którym Klientka wszystkie pisma sporządzała samodzielnie ZUS wydał decyzję, w której stwierdził, iż nasza Klientka nie podlega ubezpieczeniom społecznym w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zawartej umowy zlecenia – ZUS uznał umowę za pozorną i służącą jedynie uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego.

Kancelaria sporządziła odwołanie od negatywnej decyzji, w wyniku, którego ZUS uchylił swoją decyzję. ZUS wskazał, iż dowody, które zostały załączone wraz z odwołaniem przemawiają za tym, iż umowa zlecenia była rzeczywiście realizowana.

Powyższe trzy sprawy bezsprzecznie świadczą o tym, że warto odwoływać się od decyzji ZUS!

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close