Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Czy zwolnienia lekarskie podlegają zaliczeniu do pracy w szczególnych warunkach?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzjach dotyczących przyznania emerytur we wcześniejszym wieku, bardzo często odlicza od okresu pracy w warunkach szczególnych okresy w których pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich.

Czy taka praktyka ZUS jest prawidłowa?

TAK i NIE

Jeżeli starasz się o przyznanie emerytury pomostowej.

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie) nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze . Oznacza to, iż okresy przebywania na “L4” będą odjęte od stażu pracy uprawniającego do przyznania pomostówki.

Jeżeli starasz się o przyznanie emerytury wcześniejszej (art. 184 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej).

Tutaj z pomocą ubezpieczonym przyszedł Sąd Najwyższy, który w uchwale z 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03,  uznał, że:

„do okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza się okresy zasiłku chorobowego w czasie trwania tego stosunku pracy, przypadające po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw”.

W następstwie tej uchwały doszło do zmiany pierwotnego brzmienia art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez, w konsekwencji której dodano od 1 lipca 2004 r. ust. 1a, zgodnie z którym przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się:

  1. okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  2. okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego poszło w kierunku zrównania sytuacji pracowników, którzy nie wykonywali pracy, pobierając świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, także przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., co pozwala zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach okresy niezdolności do pracy sprzed 1 lipca 2004 r. jako daty wprowadzenia nowej regulacji – dodania ust. 1a do art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close