Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Czynna służba wojskowa, a prawo do emerytury pomostowej.

Na naszym blogu już wielokrotnie poruszałam temat zaliczenia okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, informacje w tym przedmiocie znajdziecie Państwo m.in w wpisach:

Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zalicza się do prac w warunkach szkodliwych przy ubieganiu się o prawo do rekompensaty? 

Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia emerytury w wieku obniżonym ? – Wbrew ZUS – Odwołanie od decyzji ZUS, renty, emerytury, kancelaria zus kraków – Kinga Matyasik-Ochlust

Temat dzisiejszego wpisu jest jednak inny i dotyczył będzie żołnierzy zawodowych i okresu czynnej służby wojskowej.

Czy czynna służba wojskowa podlega zaliczeniu do stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

 

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych, czytamy iż:

“Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach określonych w art. 4, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób (ust. 1).

Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej osobom, o których mowa w ust. 1, okresy służby pełnionej przez te osoby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, odpowiednio do art. 3 ust. 4-7 (ust. 2)”.

Żołnierze zawodowi nabywają prawo do emerytury na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. W świetle art. 12 ww. ustawy, żołnierzom zawodowym przysługuje emerytura wojskowa pod warunkiem spełnienia dwóch zasadniczych przesłanek:

1) osiągnięcia co najmniej 15-letniego okresu służby wojskowej;

2) zwolnienia ze służby.

Niespełnienie warunków nabycia prawa do emerytury wojskowej lub policyjnej, o których wspomina art. 13 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych będzie zatem spowodowane niespełnieniem warunku osiągnięcia wymaganej wysługi.

Jeśli żołnierz zawodowy nie spełnia przesłanek przyznania mu prawa do emerytury wojskowej, w świetle art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych znajdują do niego zastosowanie przesłanki nabycia prawa do emerytury pomostowej określone w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. Okresy służby należy w myśl art. 13 ust. 2 tej ustawy traktować na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W tym kontekście zwolnienie ze służby jest równoznaczne ze spełnieniem warunku rozwiązania stosunku pracy w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close