Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Decyzja o odmowie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z uwagi na nieopłacenie składki za marzec

W tym tygodniu odebrałam od klientek kilka telefonów oraz maili z informacjami o otrzymanych odmownynych decyzjach zus. Problem dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorcy zawsze mają pod górkę).

ZUS w treści decyzji wskazuje, iż:

“Zgodnie z powołanymi przepisami zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym, a więc osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 300 z pózn. zm.). Zatem zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu jeżeli konieczność sprawowania osobistej opieki przypada w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, a w uzasadnionych przypadkach Zakład na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie”.

Dalej ZUS stwierdza, że:

“Z posiadanej dokumentacji wynika, że nie podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 01.03.2020r., gdyż składka na to ubezpieczenie za miesiąc marzec 2020 została opłacona po terminie w w zaniżonej wysokości”.

Co wy na to? Ja również złapałam się za głowę!

Co z Tarczą Antykryzysową, gdzie się podziało zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień, maj???

Tylko dla przypomnienia nawiązując do wpisu: Zwolnienie z obowiązku oplacania składek w czasie epidemii ustawa podpisana przez prezydenta – wskażę, iż zgodnie z Tarczą Antykryzysową 1.0:

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Należy pamiętać, że deklaracja za maj musi wypłynąć do zus nie później niż do 30 czerwca 2020r. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wyda decyzję dopiero w terminie 30 dni od upływu terminu płatności składki za maj.

W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020r. 

Jeżeli miałem podlegać ubezpieczeniu chorobowemu pomimo braku opłacenia składek za marzec, to dlaczego ZUS odmawia prawa do zasiłku?

 

Przewiduję dwie ewentualności.

Pierwsza (która mam nadzieję nie występuję) obejmuje przypuszczenie, że ZUS wydał wyraźne wytyczne żeby wstrzymywać wypłatę świadczeń, ponieważ są obecnie potrzebne na inne cele.

Druga nawiązuje do totalnego bałaganu w przepisach i ZUSie. Z jednej strony ustawodawca przewidział termin na złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek do 30 czerwca 2020r., gdzie wiele osób zgodnie z dyspozycją rządu po prostu czeka. Należy podkreślić, że złożenie takiego wniosku nie jest obligatoryjne i nie wszyscy muszą skorzystać z tego uprawnienia, a ZUSowi trudno przewidzieć, czy dana osoba nosi się z takim zamiarem czy nie. Może się również zdarzyć, że dana osoba złożyła już wniosek o umorzenie składek za marzec, ale korespondencja minęła się z decyzją o odmowie prawa do zasiłku. W większych miastach takich jak Kraków jest tak, że poszczególne wydziały ZUS mieszczą się w oddalonych od siebie miejscach (innych dzielnicach), a brak jest w ZUSie precyzyjnego systemu, który pozwala na śledzenie prac osób z innych wydziałów.

Jak powinien postąpić ZUS?

 

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem ze strony ZUSu byłoby ustalanie czy dana osoba podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu na dzień 1 lutego 2020r. i uzależnienie od tego przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego. Ewentualnie jeżeli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj nie zostanie złożony w zakreślonym w Tarczy Antykryzysowej terminie, ZUS będzie miał prawo ponownej weryfikacji uprawnień do zasiłku.

Co zrobić w razie otrzymania decyzji o odmowie przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 

Absolutnie proszę nie opłacać składki za marzec! Pamiętajcie, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy tylko składek nieopłaconych! W razie zapłaty i złożenia jak sugeruje ZUS wniosku o przywrócenie terminu płatności dobrowolnej składki chorobowej zrezygnujecie Państwo ze zwolnienia, ZUS nie zwróci już wpłaconych pieniędzy. Nie wiadomo również, czy wypłaci zasiłek.

Jeżeli ktoś do tej pory nie złożył wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – proszę zrobić to teraz.

Dopiero po złożeniu wniosku proponuję odwołać się.

Myślę, że w razie prawidłowej kolejności wykonania poszczególnych czynności oraz prawidłowego sporządzenia odwołania, uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie możliwe w drodze weryfikacji świadczenia przed ZUS, bez konieczności przesyłania sprawy do sądu. 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni jakie czynności podjąć, poszukajcie prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS, mały błąd może dużo kosztować.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close