Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładki

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z powodu koronawirusa

Przepisy tarczy antykryzysowej są trudne do interpretacji nawet dla prawników. Od wielu moich klientów słyszałam również, że księgowe rozkładają ręce nad nowymi przepisami tarczy antykryzysowej nie mogąc ich właściwie zinterpretować. W dzisiejszym wpisie spróbuję jak najprostszym językiem wytłumaczyć co proponuje nam rząd.

Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników przez państwo. Środki mają pochodzić z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

Który przedsiębiorca nie skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń?

 

Z dofinansowania wynagrodzeń pracowników nie skorzysta przedsiębiorca posiadający zaległości w regulowaniu danin publicznoprawnych. Na szczęście przewidziano wyjątki od tych obostrzeń.

Zadłużony przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowań, jeśli:

– zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;

– zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

– wobec tego przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy wszystkie wynagrodzenia wszystkich pracowników przedsiębiorcy będą objęte dofinansowaniem?

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.(15 681,00 zł).

Co oznacza spadek obrotów gospodarczych?

 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumieć należy spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Tu za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

– nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

AD 1) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem gospodarczym.

 

Czym jest przestój gospodarczy?

 

Przestój jest to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn od niego niezależnych, przy jednoczesnym pozostawaniu przez zatrudnionego w gotowości do pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej – nie jest to przestój gospodarczy. Przestojem gospodarczym są przykładowo objęci pracownicy salonów fryzjerskich, kelnerzy w restauracjach, pracownicy butików w galeriach handlowych.

Jakie rozwiązanie może zastosować pracodawca objęty przestojem gospodarczym?

 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W jakim wymiarze Państwo dofinansuje wynagrodzenie pracowników objętych przestojem gospodarczym?

Wynagrodzenie za czas przestoju będzie dofinansowane do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł w 2020 roku (2600 zł brutto – minimalna krajowa).

Czy Państwo dofinansuje składki pracowników objętych przestojem gospodarczym?

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które powinny zostać sfinansowane przez zakład pracy, oznacza to iż dofinansowaniem nie będą objęte składki, które stanowią koszt pracownika i są potrącane z jego wynagrodzenia.  W takim przypadku łączna kwota dofinansowania będzie wynosić 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty.

Przykład:

Pani Anna zatrudniona jest w zakładzie fryzjerskim na stanowisku stylisty z wynagrodzeniem 4000 zł brutto miesięcznie. W związku z obowiązkiem zamknięcia tego typu punktów usługowych Pani Anna pomimo gotowości nie świadczy pracy. Pracodawca może obniżyć wynagrodzenie Pani Anny o 50%, czyli do kwoty 2000 zł. Kwota 2000 zł brutto jest niższa o wynagrodzenia minimalnego, dlatego pracodawca może obniżyć wynagrodzenie Pani Anny do kwoty 2600 zł brutto (wynagrodzenie minimalne).

Ad. 2)  Obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

Przedsiębiorca u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych może obniżyć wymiar czasu pracy swoich pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Czy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy państwo dofinansuje wynagrodzenia pracowników?

 

Państwo dofinansuje wynagrodzenie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału 2019 r. wynosi  5198,58 zł, a więc maksymalne dofinansowanie wynosi 2079,43 zł.

Przykład:

Pan Adam zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy w restauracji na stanowisku kucharza. W związku z epidemią restauracja zaprzestała stacjonarnej sprzedaży posiłków, co spowodowało spadek obrotów gospodarczych pracodawcy. Pan Adam jednak nadal pracuje przygotowując posiłki na wynos. Pracodawca ma prawo do obniżenia czasu pracy Pana Adama maksymalnie o 20%. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do połowy wynagrodzenia Pana Adama (jednak nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia – 2079,43 zł).

Czy pracodawca może samodzielnie obniżyć wynagrodzenie z powodu przestoju ekonomicznego lub pomniejszyć wymiar czasu pracy (bez zgody pracownika)?

Należy bezwzględnie pamiętać, że obniżając wynagrodzenie z powodu przestoju ekonomicznego lub pomniejszając wymiar czasu pracy konieczna jest zgoda związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników oraz zawarcie porozumienia. Pracodawca nie ma możliwości wprowadzenia zmian samodzielnie!

Czy z dofinansowania wynagrodzeń może skorzystać pracodawca odprowadzający składki za więcej niż 9 osób?

Tak, z dofinansowania mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close