Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Emerytura minimalna, a składki odprowadzone do KRUS.

Czy okresy w których odprowadzana była składka do KRUS mogą być zaliczone na poczet staży pracy gwarantującego wypłatę emerytury minimalnej (normowanej art. 87 ustawy emerytalnej)?

Okres odprowadzania składek do KRUS jest okresem składkowym zaliczanym na poczet ustalenia 20 letniego okresu składkowego i nieskładkowego niezbędnego do ustalenia emerytury minimalnej.

Zależność taka wynika wprost z brzmienia treści przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z art. 87 ustawy emerytalnej:
1.
W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26 wysokość emerytury, łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26 wysokość emerytury, jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 kwoty najniższych świadczeń ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a zwiększenie wysokości emerytury, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:
1)
mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
2)
kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat,
– z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 prawo do świadczeń – wysokość i okresy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1a.
W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a zwiększenie wysokości emerytury.

Zgodnie zaś z art. 26a. ust. 1 ustawy emerytalnej: Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zwiększenie to ustala się według zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej przewidzianych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach opłacania składek.

Art. 87 ustawy emerytalnej ustala warunki otrzymania świadczenia najniższego dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., których wysokość emerytury obliczona zgodnie z art. 26 ustawy jest niższa niż kwota emerytury minimalnej określona w art. 85 ust. 2-3 ustawy emerytalnej. Prawo do podwyższenia świadczenia do kwoty emerytury minimalnej uzależnione jest nie tylko od spełnienia przesłanki osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, lecz również od legitymowania się odpowiednim okresem ubezpieczenia (20-25 lat), do którego, w części składkowej, zalicza się okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które przyznano zwiększenie w trybie przepisu art. 26a ustawy emerytalnej.

Za powyższą tezą przemawia szereg orzeczeń sądów powszechnych, a w tym stanowisko przedstawione w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lipca 2018 r., sygn. akt III AUa 532/18, zgodnie z którym:

„W wypadku nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości niższej niż kwota najniższej emerytury, przy ustaleniu okresów składkowych i nieskładkowych, o których mowa w art. 87 ust. 1 tej ustawy, nie uwzględnia się przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia (art. 10 ust. 1 pkt 3). Do uzyskania prawa do emerytury w oparciu o art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest bowiem konieczne posiadanie określonej ilości okresów składkowych i nieskładkowych, lecz wyłącznie osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego i podleganie ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie zachodzi więc potrzeba uzupełnienia okresów składkowych i nieskładkowych w zakresie niezbędnym do nabycia prawa do emerytury (art. 10 ust. 1). Z treści art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika jednoznacznie, że można uwzględnić jedynie okres, za który ustalono zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wskazane w art. 26a ust. 1 tej ustawy”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w razie przyznanie przez ZUS zwiększenia rolnego, okres za który ustalono zwiększenie rolne powinien zostać uznany przez ZUS za okres składkowy na potrzeby ustalenia stażu pracy niezbędnego do przyznania emerytury minimalnej.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close