Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa bez konieczności rozwiązania stosunku pracy!

W dniu dzisiejszym śpieszę z przekazaniem Państwu bardzo dobrych informacji, mianowicie w dniu 5 kwietnia 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana wynika z usunięcia pkt. 7 w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, dotychczas przepis posiadał brzmienie:

“Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy”.

Na stronie Prezydenta RP znajduje się następujące uzasadnienie przyjęcia nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

“Celem ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie zmian uelastyczniających warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej. Głowna zmiana do ustawy o emeryturach pomostowych dotyczy przyznawania emerytury pomostowej osobom, które złożą wniosek o jej przyznanie, nie rozwiązawszy stosunku pracy, a spełniają jednocześnie pozostałe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia. W związku z tym w ustawie wykreślono jeden z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej (art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych), tj. niepozostawanie przez ubezpieczonego w stosunku pracy (…). W wyniku zmian zawartych w ustawie wyeliminowano po stronie ubezpieczonego ryzyko utraty źródła dochodu, gdy brak jest podstaw do przyznania emerytury pomostowej – bowiem praktyka stosowania ustawy pokazuje często trudności w zweryfikowaniu posiadanej dokumentacji np. wynikające z niepotwierdzenia okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni, a więc już 19 kwietnia 2022r.

Co istotne przepisy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą znajdą zastosowanie do spraw wszczętych przed wejściem w życie zmian, to znaczy do wniosków o emeryturę złożonych przed 19 kwietnia 2022r., a także spraw które znajdują się obecnie w sądach po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej.

Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza również inne zmiany w zakresie emerytur pomostowych, a to:

– zmianę na podstawie której w postępowaniu o przyznanie emerytury pomostowej będzie stosowany również art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Jeżeli osoba, która spełniająca warunki do przyznania emerytury pomostowej, złoży wniosek o przyznanie prawa do emerytury pomostowej przed przed rozwiązaniem stosunku pracy,  otrzyma prawo do emerytury, ta  jednak nie będzie wypłacana z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia (ulegnie zawieszeniu).

Nowelizacja ustawy rozszerzyła również znacznie zakres kontroli decyzji ZUS co do spełniania pozostałych (poza niepozostawaniem w stosunku pracy) warunków ustawowych nabycia prawa do emerytury pomostowej dokonywanej w sądowym postępowaniu odwoławczym. Ustawa dokonuje ponadto zmian w zakresie kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close