Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Emerytura pomostowa dla hutnika

Pracownik wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionej w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;

3) lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy.

Pracami hutniczymi w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych są:

  • Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy).
  • Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco.
  • Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
  • Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.
  • Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła.
  • Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach.
  • Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.
  • Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów.
  • Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych.

Jak wynika z powyższych uregulowań ustawodawca w sposób liberalny podszedł do “hutników”, ustalając wobec nich niejako inne warunki przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Pierwszą zasadniczą różnicą w przechodzeniu na emeryturę pomostową pomiędzy trybem zwykłym, a trybem przewidzianym dla hutników jest okoliczność, iż hutnik w dniu złożenia wniosku o emeryturę pomostową nie musi, a wręcz nie może mieć rozwiązanego stosunku pracy.

Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt: III AUa 1770/12, w którego uzasadnieniu czytamy:

prawo do emerytury pomostowej może nabyć tylko osoba będąca jeszcze pracownikiem i jednocześnie spełniająca pozostałe warunki, o jakich mowa w ustawie o emeryturach pomostowych. Skoro omawiane przepisy przewidują, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, to jasnym jest, że chodzi o osobę pozostającą w stosunku pracy. W wyniku ustania zatrudnienia następuje utrata statusu pracownika, a w konsekwencji niemożliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej, która przysługuje jedynie pracownikowi spełniającemu dodatkowe warunki. Przesłanki nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że brak choćby jednego z tych warunków powoduje niemożność nabycia uprawnień emerytalnych.

Po drugie warunkiem koniecznym jest legitymowanie się orzeczeniem lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w punktach 4 – 12 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 maja 2012r. sygn. akt: I UK 375/11 stwierdził, iż:

Pracownik, który po wejściu w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) podjął i wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, nabywa prawo do emerytury pomostowej bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do tej ustawy (art. 7 pkt 3 tej ustawy), które nie musi poprzedzać rozwiązania ostatniego stosunku pracy, byleby potwierdzało orzeczoną niezdolność do wykonywaniu takiego zatrudnienia.

Z powyższego wynika, iż nie jest istotna data orzeczenia lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac hutniczych, jedynie jego treść.

Po kolejne ustawodawca zmniejszył wiek uprawniający do przejścia na emeryturę pomostową – Hutnik w razie spełnienia pozostałych przesłanek ma prawo do emerytury w wieku 55 lat.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close