Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa kierowcy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach i rentach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r;
 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
 5. posiada przynajmniej jednej dzień pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. (według starego wykazu prac w warunkach szczególnych)
 6. posiada po dniu 31 grudnia 2008 r. przynajmniej jeden dzień pracy w szczególnych warunkach (według nowego wykazu prac w warunkach szczególnych, stanowiącego załącznik od ustawy prawo o emeryturach pomostowych).
 7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do emerytury pomostowej jest ustalenie przez ZUS, iż wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wedle nowego wykazu). Dzieje się tak ponieważ ustawodawca wprowadzając w 2008 r. przepisy ustawy o emeryturach pomostowych dokonał znacznego ograniczenia ilości stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Jako szczególnie uprzywilejowaną uznano grupę zawodową kierowców.

Jakie prace kierowcy są pracami w warunkach szczególnych w rozumieniu nowego wykazu prac w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze?

Pracami w szczególnych warunkach wedle nowego wykazu, są:

 • Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
 • Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Należy zauważyć, iż w nowym wykazie prac nie ujęto prac kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Prace te mogą zostać uznane za wykonywane w warunkach szczególnych jedynie w rozumieniu poprzednich przepisów, a więc przed 1 stycznia 1999 r.

Emerytura pomostowa dla kierowców, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008.

Art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje również możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej przez osoby, które nie udowodniły po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Stosownie do tego przepisu, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy “szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych)”.

Wyjaśniając powyższe prawo do emerytury pomostowej nabędą kierowcy, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008r., jednak przed tą datą przez przynajmniej przez 15 lat wykonywali prace:

 • kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close