Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa nurka / rybaka morskiego / pracownika pracującego z azbestem.

Pewne grupy zawodowe uprawnione są do otrzymania emerytury pomostowej na innych zasadach niż pozostali pracownicy wykonujący prace w warunkach szkodliwych. Wykonywanie określonych prac powoduje obniżenie wieku emerytalnego o 5 lat w stosunku do wieku ustalonego w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Na wymagany 10-letni staż pracy muszą się składać wyłącznie prace wymienione w tym przepisie.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy o emeryturach pomostowych, pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy chodzi tutaj o pracowników wykonujących prace:

  1. nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych;
  2. rybaków morskich;
  3. bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem.

osoby wykonujące w/w zawody nabywają prawo do emerytury pomostowej, jeśli:

  1. urodziły się po dniu 31 grudnia 1948r.;
  2. mają okres pracy w zawodach wymienionych powyżej wynoszący co najmniej 10 lat;
  3. osiągnęły wiek emerytalny 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn;
  4. na dzień składania wniosku o przyznanie emerytury pomostowej posiadają okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze co najmniej 25 lat;
  5. przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywały pracę w warunkach szczególnych wedle starych lub nowych wykazów prac w warunkach szczególnych;
  6. po dniu 31 grudnia 2008r. wykonywały pracę w warunkach szczególnych w rozumieniu nowych wykazów prac w warunkach szczególnych (stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych);
  7. rozwiązały stosunek pracy.

Zgodnie z wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt: III AUa 364/14:

Prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 8 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych jest swoistym uprzywilejowaniem w sytuacji już uprzywilejowanej w odniesieniu do uregulowań powszechnego systemu emerytalnego. Prawo to zatem winno być gwarantowane tylko tym pracownikom, którzy rzeczywiście wykonują opisany rodzaj prac, które to prace, sądząc po ich charakterystyce są wyjątkowo dotkliwe dla organizmu i nie sprzyjają zachowaniu sprawności.

Spośród trzech wymienionych powyżej grup “zawodów uprzywilejowanych” najwięcej kłopotów interpretacyjnych sprawia ustalenia jakie prace mogą być kategoryzowane jako prace rybaków morskich.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2019r. sygn. akt: III UK 264/18:

“(…) za prace rybaków morskich ujęte w pkt 22 załącznika nr 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych należy uznawać prace rybaków morskich w służbie pokładowej, a nie prace wykonywane na wszystkich stanowiskach zajmowanych przez pracowników wpisanych na listę członków załogi statku rybackiego. Różnicując warunki nabywania prawa do emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w zależności od wykonywania przez ubezpieczonych prac wymienionych w wykazie A oraz wykazie B, ustawodawca kierował się przede wszystkim stopniem uciążliwości i szkodliwości prac w szczególnych warunkach. Objęcie pojęciem rybaka morskiego również rybaków, którzy nie pracują w służbie pokładowej powodowałoby zatem, że wykonywane przez całą załogę statku rybackiego prace charakteryzowałyby się tym samym stopniem uciążliwości i szkodliwości, a takiego wniosku wyprowadzić nie można.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close