Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa personelu pokładowego statków powietrznych oraz pilotów.

Prawo do emerytury pomostowej było tematem wielu wpisów na naszym blogu.

Zobacz również:

Jak wygląda sprawa o emeryturę pomostową/rekompensatę w sądzie?

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa.

Niektóre zawody zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane w sposób szczególny. Szczególne regulację dotyczą m.in.  personelu pokładowego statków powietrznych oraz pilotów tych statków.

Wiek przejścia na emeryturę pomostową dla tych pracowników jest o 5 lat niższy od przyjętego przez ustawę w art. 4 wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a staż pracy szczególnej musi się składać tylko z prac wymienionych w tym przepisie.

Jakie warunki spełnić musi pilot przechodzący na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

Pracownik wykonujący w powietrzu na statkach powietrznych pracę w szczególnych warunkach, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2. wykonywał co najmniej 15 lat prace w powietrzu na statkach powietrznych przez personel pokładowy;

3. uzyskał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy w szczególnych warunkach wymienionej w powietrzu na statkach powietrznych przez personel pokładowy.

W odniesieniu do wymienionych pracowników niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy uprawniającej do obniżonego o 5 lat wieku przejścia na emeryturę pomostową. Orzeczenie to powinno być wydane w trybie i przy spełnieniu wymogów dookreślonych w art. 105–107 ustawy z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 ze zm.).

Czym jest statek powietrzny i kto może zostać uznany za personel lotniczy?

Zarówno rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jak i ustawa z 2008 r. o emeryturach pomostowych posługują się pojęciem “pilot statku powietrznego” bez szczegółowego wymienienia, czym jest statek powietrzny.

Wyjaśnienia tej kwestii należy szukać w ustawie z 2002 r. Prawo lotnicze. Definicję statku powietrznego zawiera przepis art. 2 pkt 1 stanowiący, że statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża – a zatem wszystkie obiekty latające (poza latawcem i szybowcem) spełniają te kryteria. Z kolei przepis art. 94 ust. 1 tej ustawy stanowi, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, posiadający ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i wpisani do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami. Według ust. 6 tego przepisu personelem załóg statków powietrznych są m.in. pilot samolotowy, pilot śmigłowcowy zawodowy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close