Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura nauczyciela

Emerytura wraz z rekompensatą dla nauczyciela.

O świadczeniach emerytalnych dla nauczycieli pisaliśmy już we wpisie pt.

1. https://wbrewzus.pl/emerytura-pomostowa-dla-nauczycieli/

2.https://wbrewzus.pl/nauczycielskie-swiadczenie-kompensacyjne/

Niestety niektórzy nauczyciele nie spełniają przesłanek do otrzymania wcześniejszych świadczeń emerytalnych, niemniej jednak nie oznacza to, iż ich praca nie pozostanie w inny sposób wynagrodzona przez państwo.

Nauczyciele, którzy przez co najmniej 15 lat pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i emerytury pomostowej mogą ubiegać się o przyznanie rekompensaty, czyli dodatku, który zwiększy ich świadczenie. Warunek spełnienia 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi zostać spełniony na dzień 1 stycznia 2009 roku.

Rekompensata przyznawana jest w przypadku wystąpienia z wnioskiem o emeryturę powszechną.

Ile wyniesie rekompensata nauczyciela?

Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wielu czynników, tj. staż pracy na dzień 1 stycznia 2009 roku, staż pracy w warunkach szczególnych na dzień 1 stycznia 2009 roku, obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy, wieku osiągniętego po dniu 31 grudnia 2008 roku,

Dokładną wysokość rekompensaty można ustalić na podstawie art. 22 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym:

Rekompensatę stanowi równowartość kwoty obliczonej według wzoru:

R = 64,32 * K * X

gdzie:

R – oznacza kwotę rekompensaty,

K – oznacza kwotę obliczoną według zasad określonych w przepisach art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

X – oznacza współczynnik obliczony według wzoru określonego w ust. 2.

2. Współczynnik X określający, jaka część wymogów do wcześniejszej emerytury została spełniona do dnia 31 grudnia 2008 r. oblicza się według następującego wzoru:

1) w przypadku kobiet:

2) w przypadku mężczyzn:

gdzie:

So – oznacza okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, osiągnięte przed dniem 1 stycznia 2009 r.,

Sw – oznacza okres wykonywania przed dniem 1 stycznia 2009 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

Ws – oznacza obniżony wiek emerytalny w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

W – oznacza wiek ubezpieczonego w dniu 31 grudnia 2008 r. w pełnych latach zaokrąglonych w górę.

3. Jeżeli wartość któregokolwiek z ułamków, o których mowa w ust. 2, przekroczy 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close