Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdwołanie od decyzji ZUS

Emerytury kobiet z rocznika 53

Jak wiadomo Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 marca 2019 r. uznał, że:
„art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

23 kwietnia 2019 r. upłynął termin na zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury powszechnej.

W chwili obecnej ZUS lawinowo wydaje decyzje w których odmawia wznowienia postępowania.

W uzasadnieniu decyzji Organ rentowy stwierdza, iż odmawia uchylenia decyzji i stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa.

Jako podstawę odmowy uchylenia decyzji ZUS podaje treść art. 146 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym nie można uchylić decyzji, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.

W takich sprawach istotna jest weryfikacja kiedy nastąpiło doręczenie decyzji, bowiem od daty doręczenia rozpoczyna bieg 5-letni termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania.

Wszystkie kobiety urodzone w roku 1953, których sprawy analizowałam otrzymały w 2013r. decyzje z ZUS listem zwykłym, tak więc ZUS nie dysponuje dowodem doręczenia owych decyzji, a co za tym idzie – nie wie kiedy i czy w ogóle decyzje zostały doręczone!

W myśl art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Co do doręczenia odpisu decyzji wydanych przez organ rentowy, to kodeksowa reguła pokwitowania wyrażona w art. 39 k.p.a. została zmodyfikowana przez art. 71a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym ZUS może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym, jednakże w razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji, spoczywa na Zakładzie. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że to na organie rentowym, jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek wykazania daty doręczenia decyzji i od tej konkretnej daty można zacząć liczyć 5-letni termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania.

Brak dowodów doręczenia decyzji nie może powodować ujemnych konsekwencji dla adresata pisma w sytuacji gdy kwestionuje się datę doręczenia.

Wątpliwości co do daty doręczenia decyzji powinny być rozstrzygane na korzyść strony postępowania, gdyż brak skutecznego doręczenia godzi w jej podstawowe uprawnienia procesowe, a przede wszystkim w możliwość skutecznego zaskarżenia wydanej decyzji.

Wskazać należy, iż jeżeli decyzja została wysłana do Ubezpieczonej listem zwykłym, to na organie rentowym spoczywa obowiązek wykazania zarówno faktu doręczenia decyzji, jak i terminu doręczenia.

Dodatkowo w orzecznictwie sądowoadministracyjnym akceptowane jest stanowisko, zgodnie z którym fakt doręczenia lub ogłoszenia decyzji powinien być w odpowiedni sposób udokumentowany, albo w postaci zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo protokołu ogłoszenia decyzji.

Obowiązkiem organu stosującego art. 146 § 1 k.p.a. jest zatem wyjaśnienie, czy decyzja została doręczona, czy ogłoszona, oraz komu i w jakim dniu oraz wykazanie tego faktu. Nie można uznać wydanej decyzji za doręczoną, jeśli okoliczność ta nie została wykazana w postępowaniu wyjaśniającym.

Faktu doręczenia, ewentualnie ogłoszenia, decyzji nie można domniemywać. Stanowi on przesłankę warunkującą zastosowanie przewidzianego w art. 146 § 1 k.p.a. przedawnienia, wobec czego musi zostać przez organ wykazany. Obowiązkiem organu jest wyjaśnienie, czy decyzje zostały doręczone, czy ogłoszone, a jeśli doręczone – to komu i w jakim dniu.

Jak wynika z powyższego, jeżeli decyzja ZUS została doręczona listem zwykłym, Zakład nie ma dowodu na jej doręczenie, dlatego nie przysługuje mu prawo do korzystania z “dobrodziejstwa” przepisu 146 § 1 k.p.a.

Wszystkie osoby które otrzymały decyzje listem zwykłym powinny więc wnieść odwołanie do Sądu Ubezpieczeń Społecznych, żądając wznowienia postępowania.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. Moim zdaniem ZUS każdej z nas powinien zrewaloryzować składki i kapitał, a dalsza trwania życia nie powinna być > 250 tylko z korzystniejszej tabeli , my mamy już ok. 65 lat to jak ZUS może nam przeliczać wskaźnikiem z osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat i kilka miesięcy, i jeśli jest decyzja sądu pozytywna a ZUS przyjmie do obliczenia nie zwaloryzowane składki i kapitał oraz niekorzystny wskaźnik dożycia , to moim zdaniem nadal trzeba się odwoływać do sądu o prawidłowe obliczenie, ZUS dysponował naszymi pieniędzmi ok. 5. lat. Ogromna różnica w wyliczeniu jeśli zwaloryzujemy i podzielimy przez np. 209 , a jak nie zwaloryzujemy i podzielimy przez np. 254.waloryzacje są w internecie i można sobie symulację zrobić. Pisanie do premiera , prezydenta nic nie daje , ja od lat pisałam, po wyroku TK , ponawiałam, ale moje listy były i tak przekierowywane do Ministerstwa Rodziny… a odpowiedzi nie będę komentować. TYLKO SĄDY , jak trzeba kolejne instancje. Potem Strasburg adres jest w internecie, wprawdzie nie podważą decyzji sądów, ale mogą przyznać odszkodowanie od Państwa, jestem przedawniona, czekam na rozprawę, w tym na udowodnienie przez ZUS kiedy mi doręczył decyzję, bo decyzję mam z 03.03.2014roku , więc muszą mi udowodnić, że odebrałam przed 21.03.2014. Halina

  2. Do powyższej wypowiedzi dodam jeszcze, że na stronie http://www.zus.pl/świadczenia /emerytury-dla -osób- urodzonych po 1948 r. ZUS sam wyjaśnia: cyt.” podstawę wyliczenia em. stanowi zwaloryzowany kapitał początkowy i zwaloryzowane składki na ubezp. emeryt. …(zwaloryzowany do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniemy wypłacać Ci emeryturę) , nam przedawnionym nie wypłacono jeszcze ani jednej emerytury powszechnej, więc przy jej obliczaniu nie mogą być brane dane z decyzji wydanej ponad 5 lat temu. Również o tym mówi art.25.1 ustawy em. “Podstawę …..z uwzgl. wloryzacji …….do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc , od którego przysługuje WYPŁATA emerytury” a nam nie wyrównają już 5 lat do tyłu co najwyżej 3 lata do tyłu , po przeprowadzeniu sprawy w sądzie cywilnym . Halina

  3. Mam pytanie jeżeli zrobiłem odwłanie do ZUS ponieważ nie zgodziłem się z decyzją Lekarza dostałem zawiadomienie cytuję (Jest Pan częściowo niezdolny do pracy do 31.12.2020 roku Data powstania częściowej niezdolności do pracy:nie da się ustalić.
    I nie rozumie tego co to oznacza i nawet nie mam ubezpieczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close