Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznymSkładki

Faktyczne zaprzestanie działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność zobowiązane są do odprowadzania składek do ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. ZUS w tej materii posługuje się treścią wpisów w CEIDG. Często jednak zdarzają się sytuacje w których dochodzi do zaniedbania w postaci braku zgłoszenia faktu nierozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej faktycznego zaprzestania, skutkują one naliczeniem przez ZUS zaległych składek pomimo, iż firma nie funkcjonowała.

Czy błędy w zgłoszeniach do CEIDG można naprawić?

Samo podjęcie działalności gospodarczej powoduje nawiązanie stosunku ubezpieczenia społecznego z mocy prawa. Wpis do rejestru nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności. Wpis ten rodzi domniemanie prawne, zgodnie z którym, gdy osoba wpisana do ewidencji nie zgłosi zawiadomienia o zaprzestaniu działalności, jest traktowana jak prowadząca działalność. Domniemanie to można obalić udowodniając, że w spornym okresie faktycznie nie prowadzono działalności.

W sytuacjach takich jak przedstawiona, zawsze staram się zebrać od klienta jak najwięcej informacji w temacie, m.in:

  • czy działalność została faktycznie rozpoczęta;
  • czy działalność generowała przychód (nie mylić z dochodem);
  • czy działalność ze względu na swoją specyfikę miała możliwość prowadzenia (np. czy była siedziba, sprzęt, osoby – niezbędne do jej wykonywania);
  • czy podczas przestoju poszukiwano kolejnych zleceń;

Wszystko to zmierza do ustalenia, czy działalność była faktycznie wykonywana. Jeżeli okaże się że działalność nigdy faktycznie nie została rozpoczęta– sytuacja jest dosyć prosta, wystarczy tylko w odwołaniu od decyzji przedstawić wszelkie niezbędne środki dowodowe służące wykazaniu braku faktycznego prowadzenia firmy.

Zdarzają się również przypadki, gdzie faktycznie wykonywana działalność gospodarcza zostaje zaprzestana. Takie sprawy zaliczają się do trudniejszych, ponieważ należy wykazać przed Sądem jakie czynności zostały powzięte w celu likwidacji działalności, pomimo braku formalnego jej wyrejestrowania.

Czy możliwe jest wykazanie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej?

Oczywiście istnieje taka możliwość, wynika ona z stosunkowo nowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2021r., sygn. akt: II USKP 39/21, zgodnie z którym:

“W systemie ubezpieczeń społecznych wspólnik spółki cywilnej traktowany jest tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą i stąd jego ubezpieczenie zależy od osobistego prowadzenia takiej działalności. Czym innym jest natomiast cel działalności gospodarczej spółki (art. 860 § 1 k.c.). Realizacja tego celu, mimo okresowego nieprowadzenia działalności gospodarczej przez jednego wspólnika, nie oznacza, że ten wspólnik, który ani nie występuje ze spółki, ani nie dokonuje wyrejestrowania z ewidencji swojej działalności, ma inną podstawę ubezpieczenia społecznego niż określona w art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 u.s.u.s. oraz w związku z art. 2 p.d.g. i art. 4 u.s.d.g. Osiąganie lub realizacja wspólnego celu gospodarczego spółki nie stanowią warunku ubezpieczenia społecznego wspólnika, gdyż jest to cel wynikający z wewnętrznego zobowiązania wspólników. Ubezpieczenie społeczne stanowi pochodną prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wskazanych ustaw, natomiast ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wkracza w zakres prawa zobowiązań dotyczącego spółki cywilnej, wyznaczonego Kodeksem cywilnym i umową spółki. Ubezpieczenie społeczne wspólnika spółki cywilnej zależy więc od osobistego prowadzenia w tej spółce działalności gospodarczej”.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close