Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaRekompensata za pracę w szczególnych warunkach.

ile wynosi dodatek do emerytury za warunki szkodliwe?

Dodatek do emerytury za pracę w warunkach szkodliwych jest przewidziany dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze.

Przepisy dotyczące pracy w szczególnych warunkach są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dokument ten wymienia konkretne rodzaje prac, które są uznawane za wykonywane w szczególnych warunkach.

Praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana w środowisku lub na stanowiskach, które są uznawane za szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub wymagające szczególnej sprawności fizycznej i psychicznej. Przepisy regulujące pracę w szczególnych warunkach określają konkretne kryteria i warunki, które muszą być spełnione, aby praca mogła być uznana za szczególną. Praca w szczególnych warunkach jest zazwyczaj związana z koniecznością podjęcia dodatkowych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Za prace w szczególnych warunkach uznawane są prace w różnych resortach gospodarki, będą to np. prace w budownictwie: spawacz, betoniarz zbrojarz, monter na wysokości, operator maszyn i sprzętu, kierowca samochodu powyżej 3,5 tony.

Ustawodawca przewidział kilka kluczowych form wsparcia dla osób pracujących w warunkach szkodliwych:

1. Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Rekompensata przysługuje osobom, które przepracowały 15  lat w szczególnych warunkach, ale nie mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury z powodu niespełnienia wszystkich wymagań (np. zbyt młody wiek, niewystarczająca liczba lat składkowych).

Jeżeli posiadasz 15 lat pracy w szczególnych warunkach, wniosek o nabycie rekompensaty należy złożyć wraz z wnioskiem o emeryturę powszechną. Rekompensata będzie wynosiła dla każdego inną kwotę, jest natomiast jeden model jej wyliczenia. Przyznanie rekompensaty zawsze zwiększy posiadany kapitał początkowy o 1/3, nie ma przy tym znaczenia czy posiadasz 15, czy też 30 lat pracy w szczególnych warunkach. Rekompensata spowoduje więc zwiększenie comiesięcznych wypłat z ZUS o kilkaset złotych. Klienci po wygranych procesach wskazywali, iż po ustaleniu prawa do rekompensaty ZUS zwiększał ich emeryturę nawet o przeszło 1000 zł.

2. Emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa z drobnymi wyjątkami jest świadczeniem możliwym do zdobycia na 5 lat wcześniej aniżeli wynosi powszechny wiek emerytalny w Polsce.

Aby nabyć prawo do emerytury pomostowej w Polsce, należy spełnić określone warunki związane z wiekiem, stażem pracy oraz rodzajem wykonywanej pracy. Szczegółowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych znajdują się w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Oto główne warunki, które należy spełnić:

Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej:

1. Wiek:

Kobiety: ukończenie 55 lat.
Mężczyźni: ukończenie 60 lat.

2. Okres składkowy i nieskładkowy:

Posiadanie co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych.

3. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze:

Przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub przy wykonywaniu prac o szczególnym charakterze. Bliższe informacje w temacie stażu pracy w szczególnych warunkach i o szczególnych charakterze znajduje się we wpisie:

https://wbrewzus.pl/emerytura-pomostowa-po-zmianach/

Rodzaje prac i stanowisk, które są uznawane za wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, są wymienione w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rodzaj zatrudnienia:

Osoba, która ubiega się o emeryturę pomostową musi posiadać 15 lat pracy na umowę o pracę. Żaden inny tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym nie kwalifikuje do ustalenia pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Jeżeli chodzi o łączny czas pracy, nie ma przy nim znaczenia z jakiego tytułu odprowadzane były składki za ZUS (umowa zlecenia, własna działalność gospodarcza, umowa o pracę).

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Przeciętna emerytura pomostowa: Może różnić się w zależności od indywidualnych czynników, takich jak długość stażu pracy i wysokość zarobków. Średnia emerytura pomostowa może wynosić od kilku tysięcy złotych miesięcznie, jednak dokładną kwotę można poznać dopiero po przeprowadzeniu indywidualnych obliczeń przez ZUS.

Przykład:

Aby zilustrować, jak może wyglądać obliczenie wysokości emerytury pomostowej, podaję uproszczony przykład:

Załóżmy, że średnie miesięczne zarobki wynoszą 4000 zł.
Podstawa wymiaru wynosi 80%: Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy wymiaru brane jest pod uwagę 80% przeciętnych zarobków, czyli 3200 zł.
Okres składkowy wynosi 25 lat.
Dalsza średnia długość życia na emeryturze wynosi 220 miesięcy.

Obliczenie emerytury:

Zgromadzone składki: 25 lat x 12 miesięcy x 3200 zł = 960000 zł.
Kwota emerytury: 960000 zł / 220 miesięcy = 4363,64 zł miesięcznie.

Powyższy przykład jest uproszczony i służy jedynie ilustracji.

Co istotne – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury pomostowej nie ma możliwości skorzystać w przyszłości z rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach, Nabycie praw do jednego rodzaju uprawnień konsumuje bezpowrotnie wszystkie posiadane lata pracy w szczególnych warunkach.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close