Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie przedemerytalne

Jak liczyć staż pracy przy ubieganiu się o świadczenie przedemerytalne?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy emerytalnej.

Stosując ten przepis organ emerytalno-rentowy obowiązany jest uwzględnić przy ustalaniu wymiaru okresu uprawniającego do emerytury wszystkie okresy uznawane przez ustawę emerytalną za składkowe, a są to przede wszystkim:

 • okresy zatrudnienia;
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego;
 • pełnionej w Polsce służby;
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • podlegania ubezpieczeniu jako osoba współpracująca przy działalności gospodarczej;
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej;

Ustawodawca nakazuje również uwzględnienie okresów nieskładkowych określonych ustawą emerytalną, w tej grupie jako najważniejsze należy wymienić okresy pobierania:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 •  renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:                            a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,
  b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

Zaliczeniu podlegają również okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe, a także z mocy art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close