Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS?

Skuteczne złożenie odwołania od decyzji ZUS ma ogromne znaczenie, bowiem w innym wypadku decyzja staje się ostateczna, a jej podważenie w trybach nadzwyczajnych jest znacznie utrudnione.

FORMA ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI 

Odwołanie można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Jeżeli decydują się Państwo na wysłanie odwołania pocztą to należy je przesłać listem poleconym na adres Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Proszę koniecznie zachować potwierdzenie nadania!

TERMIN NA ZŁOŻENIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi 1 miesiąc, który nie jest równy 30 dniom!

Jak liczyć termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?

Jeżeli odebrali Państwo decyzję w dniu 30 kwietnia to termin na złożenie odwołania upływa w dniu 30 maja. Jeżeli ostatni dzień terminu wypadnie na sobotę lub niedzielę termin na złożenie odwołania przedłuża się do poniedziałku.

Dzień nadania odwołania listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dniem złożenia odwołania

ZŁOŻENIE ODWOŁANIA PO TERMINIE

W myśl art. 477(9) § 3 k.p.c., sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Sąd z urzędu dokonuje nie tylko sprawdzenia zachowania przez stronę terminu do wniesienia odwołania, ale także – w przypadku stwierdzenia opóźnienia – ocenia jego rozmiar oraz przyczyny. Sąd ma zatem możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie.

Jeżeli bez swojej winy przekroczyli Państwo termin na złożenie odwołania, proszę nie rezygnować z dalszej walki, a jedynie uzasadnić z jakich przyczyn doszło do przekroczenia terminu!

GDZIE ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS?

Odwołanie należy skierować do Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania jednakże za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję.

W praktyce oznacza to, iż adresatem Państwa listu będzie ZUS, który następnie przekaże odwołanie do Sądu.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS?

  1. sąd do którego kierowane jest odwołanie;
  2. dane identyfikujące Odwołującego, czyli podanie imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu zamieszkania;
  3. dokładne oznaczenie zaskarżonej decyzji, tj. wskazanie jej numeru, daty w której została wydana oraz organu, który ją wydał;
  4. zarzuty i wnioski oraz ich uzasadnienie, a także wskazanie dowodów na poparcie naszych racji, tj. dowody z dokumentów, dowody z zeznań świadków, czy dowód z opinii biegłego odpowiedniej specjalności.

 JAK WYGLĄDA PROCEDURA PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS?

 Opcje są dwie:

  1. ZUS ma możliwość skorzystania z tzw. autokontroli swojej decyzji, czyli zmiany decyzji zgodnie z Państwa żądaniem bez przekazywania jej do Sądu, co zdarza się niestety bardzo rzadko;
  2. W przypadku nieskorzystania z autokontroli ZUS przekaże Państwa odwołanie do właściwego Sądu, gdzie będzie toczyło się postępowania sądowe, które co do zasady zakończy się wyrokiem.

Zachęcam do korzystania z wzoru odwołania, które mogą Państwo pobrać na mojej stronie:

https://wbrewzus.pl/wzor-odwolania-od-decyzji-zus-wbrewzuspl.pdf

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close