Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Jakie koszty poniesiesz wnosząc odwołanie od decyzji ZUS?

Dużo osób otrzymując negatywną dla siebie decyzję ZUS ma obawy, iż wniesienie odwołania od decyzji ZUS (w razie przegrania procesu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) narazi ich na wysokie koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS.

Jakie koszty poniesiesz wnosząc odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione z wszelkich opłat, strona wnosząca odwołanie od decyzji ZUS jest ustawowo zwolniona z obowiązku odprowadzania wpisu sądowego. 

Wydatki w toku procesu składające się np. z wynagrodzenia biegłych opiniujących o stanie zdrowia lub charakterze pracy dotychczas wykonywanej finansowane są przez Skarb Państwa, traktuje o tym art. 98 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym:

“W toku postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa”.

Powyższe oznacza, iż nawet w razie oddalenia odwołanie nie poniesiesz żadnych wydatków związanych z przeprowadzonymi czynnościami.

Oddalenie odwołania od decyzji ZUS nie oznacza końca Twojej sprawy, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji (na tym etapie zalecam jednak skonsultowanie treści wyroku z prawnikiem posiadającym doświadczenie w prowadzaniu sprawy przeciwko ZUS). Nim jednak to zrobisz konieczne będzie złożenie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na Twój adres. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku również jest zwolniony od opłat.

Opłatę podstawową w wysokości 30 zł będziesz zobowiązany odprowadzić wnosząc apelację, zażalenie, skargę  kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pamiętaj, iż opłata ma zostać uiszczona na rachunek Sądu I instancji – nie Sądu odwoławczego – traktuje o tym art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W sprawie prowadzonej przeciwko ZUS nie poniesiesz żadnych innych opłat poza wymienionymi powyżej.

Jakie są koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS?

 

Sąd oddalając odwołanie od decyzji ZUS na wniosek pełnomocnika organu rentowego przyzna na jego rzecz koszty zastępstwa procesowego.

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

“Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym”

Z powyższego wynika, iż m.in. w sprawach:

  • odwołania od decyzji o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • odwołania od decyzji o odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego;
  • odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury wcześniejszej, pomostowej, rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych;
  • odwołania od decyzji o odmowie przyznania renty rodzinnej;
  • odwołania od decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym (pozorna działalność gospodarcza, pozorna umowa o pracę, pozorna umowa zlecenia);
  • odwołanie od decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego

– w razie oddalenia Twojego odwołanie Sąd zasądzi na rzecz ZUS kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Jeżeli odwołasz się od wyroku Sądu I Instancji, a Sąd Apelacyjny oddali Twoją apelację, Sąd odwoławczy zasądzi na rzecz pełnomocnika ZUS 50% (postępowanie przed Sądem Okręgowym) lub 75% (postępowanie przed Sądem Apelacyjnym) w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Łączne koszty Twojego procesu przeciwko ZUS przed Sądem I i II instancji powinny wynieść:

30 zł opłaty od apelacji + 180 zł zwrotu kosztów zastępstwa pełnomocnika ZUS za I instancję + 240 zł zwrotu kosztów zastępstwa pełnomocnika ZUS za II instancję = 450 zł.

Uwaga !

Inaczej liczone są koszty zwrotu zastępstwa pełnomocnika ZUS w sprawach o należności z tytułu składek i wysokość zadłużenia. Składając odwołanie od tzw. decyzji wymiarowej musisz liczyć się z zasądzeniem na rzecz pełnomocnika ZUS zwrotu kosztów zastępstwa procesowego odpowiadających wartości przedmiotu sporu w procesie.

Oczywiście przed złożeniem odwołania zalecam skonsultować sprawę z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS. Już wstępna konsultacja sprawy w kancelarii powinna pomóc odpowiedzieć Ci na pytanie:

czy warto odwołać się od decyzji ZUS?

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close