Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUS

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w trakcie kontroli ZUS? Jakie są konsekwencje braku współpracy podczas kontroli ZUS?

Kontrola ZUS nakłada na Płatników Składek szereg obowiązków, które mają pomóc w jej sprawnym i rzetelnym przeprowadzeniu.

Zgodnie z art. 88 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych społecznych Płatnicy składek są zobowiązani nieodpłatnie:

1) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;

1a) udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek;

2) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu;

3)  zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;

4)  udzielać wyjaśnień kontrolującemu;

5)  przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej wjęzyku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek

Co ważne obowiązki, o których mowa powyżej należy wykonać w  terminie wyznaczonym przez Inspektora Kontroli ZUS.

Zaniechanie wykonania obowiązków w trakcie kontroli ZUS wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawnymi, a mianowicie Płatnik składek lub osoba działająca w jego imieniu, która udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny do 5000 złotych.

Co oznacza udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli ZUS?

 

Jak wynika z orzecznictwa najczęściej spotykaną postacią udaremnienia lub utrudnienia kontroli jest nieprzedstawienie dokumentów, których zażąda Inspektor Kontroli ZUS, do czego zgodnie z przepisami ma prawo.

Wykonywanie znacznej części obowiązków, a nie wykonanie kilku z nich również może stanowić podstawę do ukarania. Płatnikowi lub jego reprezentantowi w procesie należy przypisać winę, dlatego jeżeli w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności mogące powodować wyłączenie odpowiedzialności to nie dojdzie do ukarania.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close