Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Jakie składniki wynagrodzenie nie są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku?

W ostatnim czasie coraz częściej mam przyjemność rozmawiać z klientami (będącymi pracownikami) na temat wysokości zasiłków wypłacanych przez ZUS. Po złożonym zwolnieniu lekarskim i zasileniu stanu konta przez ZUS, wiele osób dochodzi do przekonania, że kwota zasiłku jest za niska.

Kwotę zasiłku łatwo jest zweryfikować odnosząc ją do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód.

Przychodem są natomiast przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W myśl  art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osób wykonujących pracę nakładczą nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zawodową oraz zasiłków. Celem tego przepisu jest wyłączenie z podstawy wymiaru składek świadczeń nie związanych bezpośrednio z pracą .

Modyfikacja wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe następuje w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przepisy tego rozporządzenia odnoszą się przede wszystkim do pracowników.

W § 2 powołanego wyżej rozporządzenia został wskazany katalog przychodów, których nie wlicza się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z treścią tego przepisu składnikiem wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru przykładowo są:

1) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat;

2) odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;

3) odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy;

4) wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych;

5) diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 17;

6) zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby;

7) składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku;

Szczególne zainteresowanie ZUS budzi pkt 7 dlatego wypada wspomnieć o nim nieco więcej.

ZUS mając wypłacić zasiłek często weryfikuje skąd pochodzi składnik wynagrodzenia od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie. Zasadą jest, iż dla zaliczenia konkretnego składnika do podstawy zasiłku chorobowego konieczne jest wykazanie, że otrzymane wynagrodzenie jest ściśle skorelowane z naszą pracą. Składniki wynagrodzenia do których zachowamy prawo w trakcie trwania niezdolności po pracy nie zostaną wliczone na podstawę wymiaru zasiłku. Może być mowa tutaj np. o dodatkach funkcyjnych, których otrzymanie uzależnione jest od funkcji jaką pełnimy w firmie, gdzie niezależnie od ilości dni przepracowanych w miesiącu zostanie on wypłacony w stałej wysokości.

W powyższym katalogu nie uwzględniono premii, dlatego co do zasady podlega ona uwzględnieniu przy obliczaniu podstawy wymiaru składek. Wskazać należy, iż nie ma znaczenia fakt, czy premie miały charakter regulaminowy czy uznaniowy, co znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 roku wydanego w sprawie o sygn..akt III AUa 699/15, który podkreślił, iż:

„Nagrody uznaniowe wypłacane przez pracodawców pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, niezależnie od kryteriów jakimi kieruje się pracodawca przy ich przyznawaniu, podlegają włączeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.”

Co zrobić kiedy nie jesteś pewny czy ZUS prawidłowo naliczył zasiłek?

 

W pierwszej kolejności proponuję złożenie do ZUS wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru zasiłku za konkretny okres. Po otrzymaniu decyzji konieczna będzie analiza jej uzasadnienia przez prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS.

Jeżeli ZUS w nieprawidłowy sposób naliczy zasiłek, będziecie mogli Państwo złożyć odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry , mam pytanie odnośnie wysokości zasilku chorobowego.
    Jestem kierowcą zawodowym pracującym na umowę o pracę na najniższą krajową+diety. Uległem wypadkowi w pracy, czy diety również wliczają się w podstawę wymiaru zasilku chorobowego czy tylko minimalna krajowa ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close