Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta SocjalnaRenta z tytułu niezdolności do pracy

Jakie wsparcie przysługuje osobie niepełnosprawnej?

Osoby niepełnosprawne często nie są szczegółowo informowane jakie przysługuje im wsparcie od Państwa. W dzisiejszym wpisie opiszę podstawowe rodzaje uprawnień przysługujących osobom  dotkniętym niepełnosprawnością.

Renta z tytułu niezdolności do pracy.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS na wniosek i przysługuje w sytuacji, gdy Ubezpieczony jest niezdolny do pracy, ma wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
 • 4 lata – jeżeli stał się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia,
 • 5 lat – jeżeli stał się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat,

– przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub wystąpienia niezdolności.

Ważnym jest, ażeby niezdolność powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Fakt zatrudnienia nie przesądza o braku uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta Socjalna.

 

Renta socjalna jest to świadczenie, które wypłaca ZUS na wniosek.

Przesłanki, które należy spełnić:

Całkowita niezdolność do pracy, która powstała:

 • przed ukończeniem 18 roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
 • w szkole lub w szkole wyższej do 25 lat,
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kwestie całkowitej niezdolności do pracy ocenia ZUS. Fakt zatrudnienia nie przesądza o braku uprawnień do renty socjalnej.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 •  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 •  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od kryterium dochodowego.

Zasiłek Pielęgnacyjny.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowanie przysługuje sobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny, dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważne uzyskać mogą dofinansowanie tylko w przypadku wystarczającej ilości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do w/w grup

Dofinansowanie w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych.

 

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskać można zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze. W tym przypadku brane jest pod uwagę kryterium dochodowe.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

Bariery techniczne – bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne.

Bariery w komunikowaniu się – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery architektoniczne – utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Karta Parkingowa.

 

Dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dodatkowo wymagane jest, ażeby przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020).

Szereg przywilejów w trakcie zatrudnienia.

 

Osoby pracujące osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają m. in. skrócony czas pracy, dodatkowa przerwa w pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

 1. Czy komornik może pobrać ciężko choremu z pierwszą grupą inwalidztwa prawie całą minimalna emeryturę. Dosłownie cała z zasiłkiem opiekuńczym dla niepełnosprawnego???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close