Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Jeden dzień, czy jeden miesiąc pracy po 31 grudnia 2008 r. (emerytura pomostowa).

Konsultując klientów ubiegających się o przyznanie emerytury pomostowej zawsze zaznaczam, iż praca w warunkach szczególnych wykonywana po 31 grudnia 2008r. powinna trwać przynajmniej przez miesiąc, ponieważ taka opcja jest dla nich bezpieczna. Od wielu lat Sądy ubezpieczeń społecznych w różny sposób podchodziły do okresu w jakim praca w warunkach szczególnych ma być wykonywana. Niektórzy sędziowie wychodzili z założenie, że już jeden dzień pracy w warunkach szczególnych, wykonywanej po 31 grudnia 2008r. legitymuje do uzyskania emerytury pomostowej, inni zaś przyjmowali, iż minimalnym okresem pracy uprawniającym do przyznania emerytury pomostowej jest jeden miesiąc.

Obecnie Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: III UZS 2/22 zajął się analizą zagadnienia prawnego:

“Czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.) konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca?”

Z uwagi na doniosłe znaczenie rozstrzygnięcia cytowanego zagadnienia sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia powiększonemu składkowi Sądu Najwyższego.

Kazus analizowany przez Sąd Najwyższy oparty jest na następującym stanie faktycznym:

Pracodawca wystawił w dniu 7 grudnia 2016 r. świadectwo pracy z adnotacją w punkcie 8., że M K wykonywał pracę w szczególnych warunkach na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony przewożącym towary niebezpieczne ADR w okresach od 1 do 7 czerwca 2016 r., od 14 do 21 września 2016 r. oraz od 22 do 29 listopada 2016 r. Wystawił także zaświadczenie, że we wskazanych okresach wnioskodawca, jako kierowca, przewoził towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r., zgodnie za. 4 załącznikiem numer 2 poz. 10 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia o przekazaniu sprawy do rozpoznania powiększonemu składkowi, z jednej strony podnosi, iż pozytywna odpowiedź na to pytanie wynika z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a to np. z wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r., I UK 448/12, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że z wykładni art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych wynika, że dla zaliczenia do okresu pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia w takich warunkach w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. wymagane jest, aby co najmniej jeden miesiąc takiego zatrudnienia przypadał przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz jeden miesiąc po dniu 31 grudnia 2008 r. II USKP 34/21.

Z drugiej jednak strony Sąd Najwyższy podaje, iż konieczność pracy w warunkach szczególnych przez przynajmniej jeden miesiąc nie wynika z przepisów ustawy i stanowić może niezamierzoną nadinterpretację. W ocenie Sądu Najwyższego, nie można tego potraktować jako luki w prawie (niezamierzony brak regulacji), gdyż trudno przyjąć, aby ustawodawca w tak istotnej kwestii, związanej przecież z istotą i przyczyną wprowadzenia emerytur pomostowych, zastępujących emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, w sposób niezamierzony nie uregulował. W takim zaś wypadku brak regulacji musi być poczytywany za regulację akceptując

Warto również zwrócić uwagę, iż Sąd Najwyższy podnosi, iż kwestia krótkotrwałego zatrudnienia po 31 grudnia 2008r.  może być  rozważana przez pryzmat nieważności umowy o pracę – art. 58 § 3k.c. (np. wtedy, gdy strony umowy o pracę, przy jej zawieraniu, zdają sobie sprawę z tego, że pracownik z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie wykonywać umówionej pracy) czy art. 83 k.c.

Wynik ostatecznej oceny poznamy zapewne niebawem…

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close