Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Kiedy przedawniają się nienależnie pobrane świadczenia z ZUS?

Jak stanowi art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

Czym jest świadczenie pobrane nienależnie?

 

W świetle art. 138 ust. 2 ustawy za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia:

  • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania
  • oraz świadczenia przyznane lub  wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia.

Za jaki okres ZUS ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

ZUS nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż:

  • 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa doświadczeń albo wstrzymanie wypłaty  świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane;
  • w pozostałych zaś wypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata.

Jak liczyć 3 letni termin do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych, tylko za okres 3 lat liczonych do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia, natomiast decyzja o zwrocie może być wydana najpóźniej przed upływem 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano je nienależnie.

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III UZP 1/12 , trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wymienionego przepisu obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia.

Po jakim czasie przedawniają się nienależne świadczenia po uprawomocnieniu się decyzji ZUS?

Należności  z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Nie wiesz po jakim czasie przedawniają się zasiłki ZUS?

Nie wiesz po jakim czasie przedawnia się pobrana renta rodzinna?

Nie wiesze po jakim czasie przedawnia się pobrana emerytura?

Nie wiesz jak liczyć termin przedawnienia zasiłków z ZUS?

Potrzebujesz porady prawnika od spraw ZUS?

– zapraszam do zakładki porady on-line.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry, czy jak pobieram rentę z zagranicy na dziecko po zmarłym ojcu czy muszę zaznaczać w rubryce o 500 plus że pobieram podobne świadczenie w UE a mieszkamy w Polsce jestem bezrobotna i samotnie wychowująca. Bardzo proszę o odp bo nigdzie nie umiem znaleść

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close