Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Wcześniejsza emerytura

Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno – techniczny na oddziałach i wydziałach, na których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie – jako praca wykonywana w warunkach szczególnych.

O emeryturze w wieku obniżonym i pracach w warunkach szczególnych na moim blogu pisałam już niejednokrotnie (wcześniejsza emerytura)

Jak wiadomo rodzajów prac, które zaliczane są do pracy w warunkach szczególnych jest bardzo dużo, a jednym z nich jest „kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno – techniczny na oddziałach i wydziałach, na których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie”,  określona  w wykazie A, dział XIV poz 24  w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9 Ministra Budownictwa Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983, czyli np. praca na stanowisku brygadzisty, mistrza, majstra, kierownika budowy, czy kierownika zespołu budów.

Aby powyższa praca mogła być uznana, jako wykonywana w warunkach szczególnych musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ale czy to oznacza, że ww. praca musi polegać jedynie na osobistym dozorze, czy kontroli robotniczych stanowisk pracy?

 

Otóż nie.

 

Po pierwsze podkreślić należy, iż w przypadku dozoru inżynieryjno – technicznego nad pracami wykonywanymi przez pracowników, którzy świadczyli pracę w warunkach szczególnych może on być wykonywany zarówno bezpośrednio, czyli osobiście lub pośrednio, czyli przez podległych służbowo pracowników (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., I UK 201/08, LEX nr 738338).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku, I UK 377/13 podkreślił, że „przy ocenie, czy dozór stanowi pracę w szczególnych warunkach, łącznikiem jest bowiem narażenie ubezpieczonego na czynniki istniejące na stanowiskach pracy podwładnych zatrudnianych w szczególnych warunkach, a z tego punku widzenia nie jest istotne, czy nadzór dotyczył pracy wykonywanej przez pracowników podległych mistrzom, bądź brygadzistom, czy też czynności tych ostatnio wymienionych pracowników, skoro przełożeni pracują w takich samych warunkach jak ich podwładni.

Po drugie w judykaturze Sądu Najwyższego podkreśla się jednolicie, że „jeśli czynności wykonywane są stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na stanowisku pracy związanym z określoną w pkt 24, działu XIV, wykazu A rozporządzenia kontrolą lub dozorem inżynieryjno-technicznym, to okres wykonywania tej pracy jest okresem pracy uzasadniającym prawo do świadczeń na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu, niezależnie od tego, ile czasu pracownik poświęca na dozór pracowników, a ile na inne czynności ściśle związane ze sprawowanym dozorem i stanowiące jego integralną część, takie jak sporządzanie związanej z nim dokumentacji. Nie ma bowiem żadnych podstaw do wyłączania takiego rodzaju czynności administracyjno-biurowych z czynności polegających na sprawowaniu dozoru i traktowania ich odrębnie (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 6 grudnia 2007 r., III UK 62/07, LEX nr 375653; z dnia 6 grudnia 2007 r., III UK 66/07, LEX nr 483283; z dnia 5 maja 2009 r., I UK 4/09, LEX nr 509022; z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 195/07, OSNP 2009 nr 7-8, poz. 105; z dnia 11 marca 2009 r., II UK 243/08, LEX nr 550990).

 

Często Zakłady Ubezpieczeń Społecznej nie uznają powyższej pracy za prace w warunkach szczególnych, uznając że Ubezpieczony poza osobistym dozorem, wykonywał również inne czynności, a w konsekwencji odmawiają przyznania emerytury w wieku obniżonym. W związku z powyższym ponownie zachęcam do złożenia odwołania od negatywnej decyzji ZUS, bowiem nie tylko osobisty dozór uprawnia do zaliczenia pracy określonej w wykazie A, dział XIV poz 24, jako „kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno – techniczny na oddziałach i wydziałach, na których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie”

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close