Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Kontrola zwolnienia lekarskiego – ZLA/K

Kontrola zwolnienia lekarskiego ZUS

Zgodnie z art 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
“Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli”.
Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:
1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:
  • a) w wyznaczonym miejscu,
  • b) w miejscu jego pobytu;
2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;
4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.
Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Zaświadczenie ZLA/K

W przypadku wystawienia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym fakcie wystawiającego zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie ZLA/K zawiera:
1) datę wystawienia;
2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres jego pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy;
3) dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek;
4) datę ustania niezdolności do pracy (zazwyczaj jest to dzień badania);
5) identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność;
6) imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawiającego zaświadczenie;
7) oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
8) pouczenie.

Decyzja o braku prawa do zasiłku

W przypadkach ustalenia braku niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku.

Odwołanie od decyzji ZUS o braku prawa do zasiłku

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją o braku prawa do zasiłku w terminie 1 miesiąca od jej otrzymania przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania do Sądu. Procedura zaskarżania odmowy prawa do zasiłku chorobowego stanowi wyjątek od zasady, ponieważ nie jest w niej wymagane przed wniesieniem odwołania do Sądu, wcześniejsze skierowanie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS.

W odwołaniu od decyzji o braku prawa do zasiłku należy przedstawić całą argumentację świadczącą o wadliwości decyzji ZUS.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. W jakim terminie ZUS wydaje decyzje o braku prawa do zasiłku. W dniu 23 sierpnia 2018 r. lekarz orzecznik ZUS w Legnicy wstrzymał zasiłek chorobowy trwający do 31 sierpnia. Decyzję ZUS w Legnicy napisał w dniu 6 grudnia 2018r. czyli po ponad trzech miesiącach. Odebrałem tą decyzję w dniu 11 marca 2020 r. , będąc w ZUS Legnica. Czy procedura ZUS w Legnicy jest zgodna z prawem i jakie nam możliwości wniesienia odwołania.
    Proszę o odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close