Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Korekta wysokiej podstawy wymiaru składek.

Czy możliwe jest proporcjonalne pomniejszenie zadeklarowanej wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie?

W momencie zaistnienia niezdolności do pracy, zawsze zalecam moim klientom opłacenie składek za cały miesiąc, a następnie po otrzymaniu zasiłku – złożenie korekt deklaracji rozliczeniowych z proporcjonalnym pomniejszeniem wysokości składek za dni występowania niezdolności do pracy. Takie działanie zabezpiecza klienta przed powstaniem na koncie ubezpieczeniowym niedopłaty, która powodowała będzie wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji odmowę prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Niestety od kilku lat widoczny jest negatywny nurt wymierzony w osoby deklarujące składki ponad 60 % przeciętnego wynagrodzenia. Dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nowy ustęp – 8a,  który ma duże znaczenie dla przedsiębiorców deklarujących podwyższone składki na ubezpieczenie

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 18 ust. 8a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

W przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu osoba, która opłaca podwyższone składki, nie ma prawa pomniejszenia wysokości składek za miesiąc choroby. Przedstawione uregulowanie ma na celu  zniechęcenie przedsiębiorców do deklarowania wyższych podstaw na ubezpieczenie, a co za tym idzie do pobierania wyższych zasiłków.

Dla zobrazowania sytuacji posłużę się przykładem:

Pani Karolina jest przedsiębiorcą deklarującym składki od 2,5 krotności średniego wynagrodzenia, w dniu 15 września 2020 r. Pani Karolina otrzymała od lekarza prowadzącego zwolnienie lekarskie od dnia 15 września 2020 r. do 15 września 2020 r. Pani Karolina w dniu 10 października 2020 r. opłaciła składki za cały miesiąc wrzesień w terminie i odpowiedniej wysokości. Po otrzymaniu zasiłku chorobowego dokonała korekty wrześniowej deklaracji, wskazując iż powinna opłacić składki tylko za czas pozostawania zdolną do pracy, wniosła również o zwrot zaistniałej na jej koncie ubezpieczeniowym nadpłaty. 

ZUS w przedstawionej sytuacji powołując się na treść art. 18 ust. 8a odmówi zwrotu nadpłaty argumentując, iż proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega tylko kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Z racji deklarowania przez Panią Karolinę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie korekta nie będzie możliwa.

Podsumowując: Osoba deklarująca podwyższone składki na ubezpieczenie ma prawo do korygowania deklaracji tylko w zakresie obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek ( 60% przeciętnego wynagrodzenia).

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close