Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSUbezpieczenie zdrowotneZasiłki

Koronawirus a zasiłki z zus

W związku z coraz bardziej realnym zagrożeniem występowania dotkliwych skutków zarażeń koronawirusem COVID-19 wśród pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również uczniów i studentów w dniu 03 marca 2020r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy: „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Projekt ustawy określa uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby wywołanej wirusem z Wuhan.
Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jakie zmiany wynikają z projektu ustawy?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Zgodnie z art. 14 obowiązującej ustawy zasiłkowej Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.
Powyższy zapis może znaleźć zastosowanie u nosicieli wirusa, którzy nie stali się osobami niezdolnymi do pracy. Jeżeli taki pracownik nie podejmie się wykonywania swoich obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy – może zostać on ukarany przez pracodawcę lub ZUS poprzez pozbawienie go prawa do zasiłku chorobowego.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy powyższe uregulowania ma służyć działaniom przeciwepidemicznym i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia się dróg szerzenia się choroby.

A co w wypadku gdy sami zachorujemy lub zachorują nasi członkowie rodziny?

W projekcie brak jest modyfikacji przepisów ustawy zasiłkowej. Należy stosować dotychczasowe przepisy.
Z art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, iż w razie zachorowania (również na COVID-19) maksymalny okres przebywania na płatnym zasiłku chorobowym wynosi 182 dni (pół roku).
W razie braku odzyskania zdolności do pracy podczas trwania pełnego okresu zasiłkowego ubezpieczony ma prawo do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na okres do dwunastu miesięcy. W związku z dalszym trwaniem choroby lub jej skutków konieczne będzie złożenie wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.
W razie choroby dziecka rodzic uprawniony jest do zwolnienia z powodu konieczności osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres:

– 60 dni w razie sprawowania opieki nad dziećmi do 8 roku życia;

– 30 dni w razie sprawowania opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

– 14 dni w razie sprawowania opieki nad innymi członkami rodziny (np. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, rodzeństwem).

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano nową regulację, zgodnie z którą w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresów sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu choroby. Istotny jest zapis stanowiący. Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% postawy wymiaru zasiłku.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Dzień dobry: )
    Moja synowa odbywa staż,.
    Ma dziecko w wieku 2 lat, którego dotychczasowa opiekunka pozostaje w domu z własnym dzieckiem .
    Czy należy Jej się zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią.

  2. Witam mam pytanie czy mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego na koronawirus kiedy mój mąż prowadzi gospodarstwo rolne a ja pracuję i czy pracodawca może mi odmówić zgody bym poszła na ten zasiłek dodam że pracuję w sklepie spożywczym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close