Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaEmerytury mundurowe

Nabycie prawa do emerytury pomostowej przez żołnierzy zawodowych.

Do naszej kancelarii trafił klient, który w okresie od 1978r. do 1988r. pełnił zawodową służbę wojskową. Dziesięcioletni okres zawodowej służby w wojsku był dla niego za krótki do uzyskania prawa do emerytury mundurowej. Okres zawodowej służby wojskowej zakwalifikowany mógł zostać jednak jako czas pracy w warunkach szczególnych uprawniający (oczywiście po uzupełnieniu do 15 lat inną pracą w warunkach szczególnych) do otrzymania emerytury pomostowej.

ZUS oczywiście odmówił klientowi przyznania prawa do emerytury pomostowej, w sprawie wniesione zostało odwołanie z podaniem następującej argumentacji.

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych, czytamy iż:

“Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach określonych w art. 4, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób (ust. 1).

Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej osobom, o których mowa w ust. 1, okresy służby pełnionej przez te osoby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, odpowiednio do art. 3 ust. 4-7 (ust. 2)”.

Żołnierze zawodowi nabywają prawo do emerytury na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. W świetle art. 12 ww. ustawy, żołnierzom zawodowym przysługuje emerytura wojskowa pod warunkiem spełnienia dwóch zasadniczych przesłanek:

1) osiągnięcia co najmniej 15-letniego okresu służby wojskowej;

2) zwolnienia ze służby.

Niespełnienie warunków nabycia prawa do emerytury wojskowej lub policyjnej, o których wspomina art. 13 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych będzie zatem spowodowane niespełnieniem warunku osiągnięcia wymaganej wysługi.

Jeśli żołnierz zawodowy nie spełnia przesłanek przyznania mu prawa do emerytury wojskowej, w świetle art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych znajdują do niego zastosowanie przesłanki nabycia prawa do emerytury pomostowej określone w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. Okresy służby należy w myśl art. 13 ust. 2 tej ustawy traktować na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W tym kontekście zwolnienie ze służby jest równoznaczne ze spełnieniem warunku rozwiązania stosunku pracy w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd przychylił się do naszej argumentacji i po doliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach uznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresu zawodowej służby wojskowej zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał naszemu klientowi emeryturę pomostową.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close