Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – Co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy?

Jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Students answering the teacher's question in a maths lesson.

oraz jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać zapraszam do lektury ostatniego wpisu.

Jednym z warunków koniecznych powstania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy.

Bardzo ważną kwestią jest, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek nauczyciela. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezspornym jest, że w ramach przedmiotowej przesłanki mieści się:

  1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela;

  2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpił nauczyciel;

  3. Rozwiązanie stosunku pracy, na skutek całkowitej likwidacji szkoły;

  4. Rozwiązanie stosunku pracy, na skutek częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć;

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innej przyczyny ZUS, co do zasady wyda decyzję odmowną, uzasadniając, że rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło na wniosek nauczyciela.

Niejednokrotnie do rozwiązania umowy o pracę dochodzi na skutek upływu czasu na jaki umowa została zawarta, czy to znaczy, że nauczycielowi nie przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Powyższa kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który uznał, że:

z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 30 § 1 pkt 4 k.p., ustanie terminowej umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, jest przypadkiem rozwiązania, a nie wygaśnięcia stosunku pracy, zaś w rozwiązaniu tym aktywnie uczestniczy nauczyciel, którego oświadczenie woli jest nieodzownym elementem czynności prawnej kreującej ów stosunek i zarazem wskazującej zdarzenie powodujące jego rozwiązanie”, a w konsekwencji „ należy uznać, iż określona w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przesłanka nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostaje spełniona także w razie rozwiązania stosunku pracy w tym trybie”.

W orzecznictwie podkreśla się, żerozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela ma nie tylko miejsce, gdy następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracownika (za lub bez wypowiedzenia), ale także we wszystkich sytuacjach, gdy oświadczenie woli nauczyciela jest częścią składową czynności rozwiązującej ów stosunek, gdyż skoro oświadczenie to jest nieodzownym elementem czynności rozwiązującej, można twierdzić, że nauczyciel aktywnie bierze udział w ustaniu stosunku pracy.”

Bardzo istotnym jest, aby Państwo pamiętali, że wymagane jest rozwiązanie wszystkich stosunków pracy, w których pozostaje nauczyciel, czyli w szkole, a także w innych miejscach jak np. księgarnia, zaś najważniejszym jest, aby jako ostatni stosunek pracy został rozwiązany ten dotyczący stanowiska nauczyciela.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close